Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 27, ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kandydaci/Kandydatki, którzy zostali zakwalifikowani do 3 Etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym w bieżącym tygodniu.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 19, Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej.

Informujemy, iż w dniu 21 lipca 2021 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „PATENT NA BIZNES”. Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Osobiście dokumenty można składać wyłącznie w:

 • Biurze Projektu Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, przez okno podawcze dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30. O godzinie 15.30 okno podawcze zostanie zamknięte.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Podczas Naboru obowiązywać będą następujące ograniczenia:   

 1. bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biuro Projektu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy drzwiach wejściowych),
 2. na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa,
 3. pozostałe osoby muszą przebywać poza budynkiem z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób,
 4. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć wyłącznie przez okno podawcze bez możliwości wejścia do Biura Projektu.

Akademia Przedsiębiorczości informuje, iż przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES” będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.

Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „PATENT NA BIZNES” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.     
Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

 • w wersji elektronicznej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;
 • w wersji papierowej wyłącznie pod adresem:
  Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.
Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2021 r. rozpoczęła realizację projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy, 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie naboru.
W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.
Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 506 976 134. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla pracodawców do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15.00 oraz ankiet rekrutacyjnych dla uczestników ubiegających się o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy w ramach doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy do 01.06.2021 roku do godziny 15.00

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Skip to content