Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Lista archiwalnych projektów Akademii Przedsiębiorczości:

 • "Aktywizacja - Szkolenie - Praca"

  01.04.2018 - 31.12.2019

  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji oraz umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 82 osoby (42K i 40M) w wieku powyżej 29 r.ż. Szkolenia zawodowe oraz Doposażenie stanowiska pracy.

 • "Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim"

  01.02.2019 - 31.08.2019

  Wdrożenie do funkcjonowania Akademii niemieckiego modelu sieci współpracy instytucjonalnej w celu poprawy jakości współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim.

 • "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic"

  01.10.2017 - 31.08.2019

  Celem projektu był rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Starachowicach i jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

 • "Aktywny e-Samorząd"

  01.03.2018 - 30.06.2019

  Modernizacja systemów dziedzinowych, szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla JST.

 • "Idealny Pakiet"

  01.06.2017 - 31.05.2019

  Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Szkolenia zawodowe i staże.

 • "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"

  01.05.2017 - 30.04.2019

  Projekt miał na celu rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy przez osoby z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z grupy docelowej projektu poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • "Samozatrudnienie szansą na pracę"

  01.10.2016 - 31.03.2018

  Promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy, poprzez udzielenie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Projekt realizowany wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Starachowicach.

 • "Aktywni w biznesie - dziś, jutro, zawsze"

  01.03.2016 - 28.02.2018

  Aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

 • "Aktywny - mobilny na rynku pracy"

  01.02.2016 - 31.12.2017

  Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z grupy NEET - 26 kobiet i 22 mężczyzn w wieku 18-35 lat z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez udział w projekcie mobilności ponadnarodowej. Praktyki zawodowe w Niemczech, szkolenia zawodowe + staże krajowe.

 • "Pro Networks (Erasmus+)"

  01.09.2015 - 01.09.2017

  ProNet: Wspieranie sieci międzysektorowych w integracji osób przedwcześnie opuszczających studia do kształcenia zawodowego.

 • "Aktywność zawodowa - szansą na lepszą przyszłość"

  01.03.2016 - 31.05.2017

  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 15 m-cy przez 60 osób (30K i 30M) skutkujące podjęciem zatrudnienia do V 2017 poprzez 41% osób o niskich kwalifikacjach, 35 % osób długotrwale bezrobotnych oraz 45 % osób z pozostałych grup docelowych projektu, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego.

 • "Dbasz o przyszłość - podnieś swoje kwalifikacje"

  01.07.2013 - 30.06.2015

  Nabycie i uzupełnienie umiejętności językowych i kompetencji ICT 274 kobiet i 182 mężczyzn pracujących, z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, w wieku 18-64, w celu zmniejszenia dysproporcji na rynku pracy do końca czerwca 2015r.

 • "Nowa Praca"

  01.01.2014 - 30.04.2015

  Przygotowanie 34 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do samodzielnego (aktywnego) działania na rynku pracy do IV.2015 r.

 • "PWP - EKOtechnik - kształcenie z energią"

  01.10.2013 - 28.02.2015

  Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum nr 2 w Starachowicach poprzez wprowadzenie kształcenia w zakresie „zielonej gospodarki” dzięki adaptacji niemieckich rozwiązań służących podniesieniu wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wiadomości teoretycznych i praktycznych uczniów.

 • "Lider w samorządzie"

  01.07.2012 - 30.06.2014

  Poprawa standardów zarządzania, podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urzędy Gmin w woj. świętokrzyskim.

 • "Jestem uczniem - będę pracownikiem"

  01.08.2012 - 30.06.2014

  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach w roku szkolnym 2013/2014 zaprasza uczniów klas II i IV Technikum nr 1 w Starachowicach do udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2.

 • "Moja mała firma"

  01.06.2012 - 30.11.2013

  Dotacje dla osób długotrwale bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • "Pomyśl o swojej przyszłości"

  01.07.2011 - 31.08.2012

  Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 64 kobiet i 48 mężczyzn pracujących, z terenu powiatu starachowickiego, posiadających wykształcenie średnie i niższe.

 • "Nasza szkoła - moja szansa"

  01.08.2011 - 31.07.2012

  Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Technikum nr 1 w Starachowicach, indywidualne doradztwo psychologiczne.

 • "As w Samorządzie"

  01.02.2011 - 31.05.2012

  Zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostw powiatu koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego w wyniku nabycie przez 240 urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie ich kompetencji w kluczowych obszarach wsparcia wpływających na efektywność pracy urzędu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze.

 • "Moje kwalifikacje Moją szansą"

  01.11.2010 - 31.12.2011

  Szkolenia skierowanego do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.

 • "Kompleksowe wsparcie kobiet aktywnych"

  01.07.2010 - 30.09.2011

  Piętnasto-miesięczne działania promujące postawy kreatywne i przedsiębiorcze, oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 20 kobiet.

 • "Nowe kwalifikacje Nowa jakość"

  01.08.2010 - 30.09.2011

  Bezpłatne wsparcie obejmujące: Indywidualny plan działania, Podstawy obsługi komputera, szkolenia zawodowe, staż/praktyka zawodowa (3 miesiące).

 • "Eurodzieci"

  01.06.2010 - 30.06.2011

  Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dziewcząt i chłopców w wieku 8 – 19 lat wychowujących się w rodzinach niepełnych z powodu migracji zarobkowej (euro-migracji) z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez analizę jej wpływu na funkcjonowanie społeczne. Ponadto zainspirowanie instytucji pomocy społecznej i edukacji do przeciwdziałania jej negatywnym skutkom.

 • "Aktywni 45+"

  01.07.2010 - 30.04.2011

  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 60 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia.

 • "Aktywność = przyszłość"

  01.01.2010 - 31.12.2010

  Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 26 klientów OPS w Pawłowie do końca XII 2010r. Cele szczegółowe: -zmniejszenie liczby bezrobotnych, zwiększenie motywacji i wiary we własne możliwości, podniesienie poczucia własnej wartości, zdobycie nowych kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy, nabycie umiejętności poruszania się na lokalnym rynku pracy, nabycie wiedzy na temat zapobiegania i zwalczania przemocy i uzależnień.

 • "Kierunek – nowy zawód"

  01.08.2009 - 30.06.2010

  Projekt obejmował swym zasięgiem teren powiatu starachowickiego i kieleckiego. Udzielono wsparcia 90 osobom. Uczestnicy projektu dostosowali swoje kwalifikacje i umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez zmianę zawodu i zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

 • "Kwalifikacje - najlepsza inwestycja"

  01.05.2008 - 01.05.2010

  Szkolenia dla zawodowe dla osób pracujących na terenie powiatu starachowickiego, skarżyskiego i ostrowieckiego.

 • "Promocja ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim"

  01.07.2009 - 31.03.2010

  Projekt skierowany był do instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej a także osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. W ramach Projektu zorganizowano serię konferencje regionalnych oraz szkoleń. Łączenie w konferencjach zorganizowanych w ramach Projektu udział wzięło 210 przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej.

 • "Rozwój zawodowy - droga do sukcesu"

  01.09.2008 - 31.08.2009

  Zmniejszenie zjawiska bezrobocia w regionie, poprzez udzielenie wsparcia 135 osobom (z powiatu starachowickiego, skarżyskiego i ostrowieckiego) w zakresie: poradnictwa psychologicznego i zawodowego, szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz staży lub przygotowania zawodowego.

 • "Zainwestuj w Siebie!"

  01.07.2008 - 31.07.2009

  Poprawa dostępu do zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 135 osobom (w zakresie: doradztwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów z aktywizacji zawodowej, szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

 • "Wiedza - szansą na rynku pracy"

  01.02.2007 - 30.06.2008

  W ramach projektu udzielono kompleksowo wsparcia beneficjentom z grupy szczególnego ryzyka, w szczególności osobom, które długotrwale korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, osobom długotrwale bezrobotnym, alkoholikom, narkomanom, osobom należącym do grupy tzw. młodzieży trudnej.

 • "Profesjonalne kwalifikacje"

  01.02.2007 - 01.05.2008

  Szkolenia z zakresu aktów prawnych regulujących działalność instytucji rynku pracy, praw zamówień publicznych, podniesienia jakości w firmie (ISO), profesjonalnej obsługi petentów oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej w krajach UE.

 • "Droga do kariery - rozwój kwalifikacji zawodowych osób pracujących"

  01.08.2006 - 29.02.2008

  Bezpłatne szkolenia dla osób dorosłych z powiatów starachowickiego i skarżyskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

 • "FEMINA - wspieranie kobiet na rynku pracy"

  01.09.2005 - 31.08.2006

  Projekt dla kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu powiatów starachowickiego i ostrowieckiego.

 • "Twoja kariera - doskonalenie umiejętności zawodowych"

  01.06.2005 - 31.07.2006

  Projekt dla osób pracujących z terenu powiatów starachowickiego i skarżyskiego, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 • "AZON – Aktywna Zmiana Otoczenia Niepełnosprawnych"

  01.09.2005 - 30.06.2006

  Działania obejmowały szereg szkoleń dla osób współpracujących z niepełnosprawnym klientem.

 • "Horyzont – Integracja zawodowa osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem"

  01.07.2005 - 31.05.2006

  Projekt zaadresowany dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów żagańskiego i żarskiego.

 • "Lepsze jutro. Punkt doradztwa wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych"

  01.04.2005 - 28.02.2006

  Działania w projekcie obejmowały szereg szkoleń dla osób współpracujących z niepełnosprawnymi oraz usługi doradcze dla niepełnosprawnych.

 • "NOWA ROLA – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa"

  01.06.2005 - 31.12.2005

  Projekt przeznaczony dla osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących powiat starachowicki i skarżyski.

Skip to content