Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Viktoriia Kasperska (Kielce)690 382 182 Tetiana Szumielewicz (Starachowice)798 373 170

Centrum Wsparcia Integracyjnego

Centrum Wsparcia Integracyjnego

Projekt „Centrum Wsparcia Integracyjnego” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023”

REALIZATOR PROJEKTU:

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Starachowicach
https://poradniastarachowice.pl/

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej 300 cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego

GRUPA DOCELOWA:

Wszystkie działania skierowane są do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objętych 300 osób (rodziny, dorośli – dzieci, młodzież, seniorzy). 

Min 50% beneficjentów stanowić będą cudzoziemcy, będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi na terytorium ich kraju działaniami wojennymi i  przybyli na teren Polski po  24 lutym 2022 r.

TERMIN REALIZACJI:  lipiec 2022 –grudzień 2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 998 600,00 zł.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. Wsparcie asystenta integracyjnego – opracowanie indywidualnej ścieżki integracji społecznej dla dorosłych oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego.

2. Kursy języka polskiego, kursy integracyjno – adaptacyjne w zakresie orientacji w systemie instytucjonalno – prawnym i w otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej.
Kursy języka polskiego przewidują zajęcia w grupach 10-12 osób, 40 godzin/1 grupa. Zakres tematyczny i metoda nauczania dostosowana będą do wieku uczestników i poziomu grupy. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów/nauczycieli języka polskiego jako języka obcego.
Integracyjno – adaptacyjny kurs  przewiduje  4 dniowe spotkanie. W ramach tego kursu odbędą się zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy instytucjonalno – prawnej o Polsce (najważniejsze instytucje, potrzebne dokumenty, wartości i prawa obowiązujące w Polsce …. (5 godzin)  oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy społeczno – historyczno – kulturowej, (obyczaje, historia tradycje, zabytki kultury….) – 5 godzin jak również przewidziano zwiedzanie najważniejszych obiektów działalności społecznej i zabytków kultury w Kielcach lub innych miejscach woj. świętokrzyskiego  (1 dzień) oraz w Krakowie ( 1 dzień).

3. Pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, związaną ze zdrowiem psychiczno-fizycznym – również w odniesieniu do doświadczenia wojny i migracji, a także różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny.

4. Pomoc w tłumaczeniu oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystanie z transportu publicznego lub uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.

5. Kursy, szkolenia zawodowe oraz  wsparcie w procesie znalezienia pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) oraz w kontaktach z pracodawcami.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.ap.org.pl oraz w Centrum Wsparcia Integracyjnego w Kielcach przy ul. Targowa 18 pok. 518 oraz w Starachowicach ul. Zgodna 2 pok. 10.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Wsparcia Integracyjnego

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI sp. z o.o.,

Kielce ul. Targowa 18 pok. 518, 25- 520 Kielce tel. 690 382 182

Starachowice ul. Zgodna 2 pok. 10, 27-200 Starachowice tel. 798 373 170

Skip to content