Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności

Aktualności

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 18.05.2022 r., będzie prowadzony od dnia 24 MAJA do dnia 26 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w:
Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce lub ul. Zgodna 2 pok.4, 27-200 Starachowice czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: czasnawlasnybiznesap.org.pl

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 9-10.05.2022 r., będzie prowadzony od dnia 19 MAJA do dnia 23 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 1. wydruk z CEIDG lub KRS
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 4. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 5. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w:

Biurze Projektuul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce lub ul. Zgodna 2 pok.4, 27-200 Starachowice czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: czasnawlasnybiznesap.org.pl

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu
w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów, punkt 11, Uczestnicy projektu, dla których ocena nie jest wiążąca lub znalazły się na Listach rezerwowych bądź odrzuconych mają prawo do złożenia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 13.05.2022 r. godzina 13.30. Odwołanie złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/Uczestniczki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 lub 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 pok. 4 lub przesłać e-mail na adres czasnawlasnybiznes ap.org.pl

Osoby zakwalifikowane do projektu zapraszamy na czterodniowe szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej”, które rozpoczniemy 12 maja 2022 r. w Starachowicach (Grupa 1 – 15 osób i Grupa 2 – 15 osób) oraz 18 maja 2022r. w Kielcach (Grupa 3 – 18 osób).

Szczegółowe  harmonogramy szkolenia  dla każdej z 3 grup do pobrania poniżej.

Grupa 1 – StarachowicePobierz
Grupa 2 – Starachowice Pobierz
Grupa 1 – KielcePobierz

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”.

Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej oraz terminów i harmonogramów szkoleń.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-a ,  III T4 m/f i III T5-a kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 28.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu teoretycznego i praktycznego zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur. Uczestnicy zdobyli następujące umiejętności: przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin pachwinowych i  doczołowych rur i blach, ocena jakości wykonanych złączy, wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych . Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza we wskazanym zakresie, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III el I III el(p) , kształcących się w zawodzie elektromechanik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 06.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu  kończącego szkolenie „SEP do 1kW”.

Uczniowie uzyskali kwalifikację z GRUPY 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia podwyższające ich kwalifikację   w zawodzie elektromechanik . Zdobyte uprawnienia SEP pozwalają im przede wszystkim na wykonywanie wszelkich prac dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Uczniowie posiadając uprawnienia mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem.

Uprawnienia SEP do 1 kV dają realną szansę uczniom  rozwoju zawodowego. Uprawniają ich do wykonywania czynności związanych z obsługą, konserwacją, remontami i montażem  sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem.

Po zdobyciu kwalifikacji uczniowie mają możliwość znalezienia  pracy na rynkach krajowych i zagranicznych.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż prowadzi ostatni nabór wniosków o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowanych do kobiet, w ramach projektu ,,Aktywizacja szansą na sukces”. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz kobiety chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu.

Informujemy, że nabór Wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, będzie prowadzony od dnia 04 MAJA do dnia 06 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy chcą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego mogą złożyć Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową:

Biuro Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce, w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres patentnabiznes ap.org.pl

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O DODATKOWE WSPARCIE POMOSTOWEPobierz .PDF
Pobierz .DOC
1) OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
2) FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
3) ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz .PDF
Pobierz .DOC
WYKAZ IDENTYFIKATORÓW GMINPobierz .PDF

Skip to content