Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności

Aktualności

W dniach 25-26 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III ef(p) i  III t5 m/f , kształcących się w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich wraz z  koordynatorem projektu  panią Martą Krutina oraz koordynatorem projektu z ramienia Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach panią Joanną Koczubiej , uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Ministerstwie Barberingu w Warszawie  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczennice wzięły  udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu barberingu oraz strzyżenia męskiego prowadzone przez ekspertów Tomasza Pendziaka – fryzjer męski/barber oraz Artura Sadowskiego – trener fryzjerstwa/barber.

Kurs barberski w Akademii Barberingu umożliwił uczennicą możliwość  poznania  najnowszych metod stylizacji włosów i zarostu. W trakcie  szkolenia dziewczyny poznały techniki męskiego cięcia, modelowania, trymowania i konturowania włosów, stylizacji brody i wąsów, a także wiele innych potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności.

Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.     

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne w wersji elektronicznej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 06.12.2021 r. – 23.12.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.
Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 23.11.2021 r., będzie prowadzony od dnia 26 listopada do dnia 29 listopada 2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiści w:

Biurze Projektuul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu
w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Ankiet rekrutacyjnych do dnia 30.11.2021 r. dla grupy osób:

– DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
– BIERNYCH ZAWODOWO

Dla wszystkich osób niespełniających powyższych kryteriów nabór zostaje zamknięty z dniem 19 listopada 2021 r.

W dniach 8-9 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-A I III mps , kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,   mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczniowie wzięli udział w szkoleniu : „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów  kierowniczych biegów” zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

 W dniu 10 listopada 2021r. kolejna dziesięcioosobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.” Uczniowie wzięli udział w szkoleniu: „Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych  z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru” – zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

Ten specjalistyczny kurs , prowadzony w wyspecjalizowanych warsztatach szkoleniowych – jest niezbędnym doświadczaniem w dalszej karierze zawodowej naszych uczniów.  

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania pod każdym względem , a udział w nim umożliwił zdobycie wiedzy
i umiejętności, których uczniowie  będą o mogli wykorzystać w swojej przyszłej  pracy zawodowej.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 08.11.2021 r., będzie prowadzony od dnia 19 listopada do dnia 23 listopada 2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 1. wydruk z CEIDG lub KRS
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 4. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 5. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście w:

Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wniosek wzor

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów, punkt 11, Uczestnicy projektu, dla których ocena nie jest wiążąca lub znalazły się na Listach rezerwowych bądź odrzuconych mają prawo do złożenia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 15.11.2021 r. godzina 14.30. Odwołanie złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/Uczestniczki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 lub przesłać e-mail na adres: patentnabiznes ap.org.pl

W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice w Technikum nr 1 odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery.

Skip to content