Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Szkolenia Rad Rynku Pracy

PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA RAD RYNKU PRACY

Zakres tematyczny proponowanych  szkoleń   ma na celu doskonalenie kompetencji Członków Rad Rynku Pracy w zakresie doradztwa i oceny dostosowania Powiatowych Urzędów Pracy do zmian na rynku pracy w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Szkolenia dla Rad Rynku Pracy realizujemy kompleksowo,  w formie stacjonarnej lub wyjazdowej we wskazanym miejscu.

Zarówno tematyka, jak i program szkoleń zostanie dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań!

Serdecznie zapraszamy!

PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ DLA RAD RYNKU PRACY

Prawne aspekty działania Powiatowej Rady Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy w dobie pandemii COVID – 19 w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Rola Powiatowego Urzędu Pracy i Rady Rynku Pracy w kreowaniu lokalnych działań prozatrudnieniowych w obliczu pandemii COVID – 19.
Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz wyrównywanie deficytów zawodowych pod potrzeby przedsiębiorców lokalnego rynku pracy.
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych form wsparcia w ramach działań urzędów pracy.
Powiatowa Rada Rynku Pracy a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku pracy.
Powiatowa Rada Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy Starosty w kształtowaniu polityki rynku pracy wobec nowych wyzwań stawianych przed służbami zatrudnienia – prawne aspekty działania PRRP.
Alternatywne formy zatrudnienia – ocena dostosowania Powiatowych Urzędów Pracy do zmian na rynku pracy w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy. Upowszechnienie niestandardowych form zatrudnienia.
Podstawy prawne funkcjonowania, zakres działania Powiatowych Rad Rynku Pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sposoby osiągania efektywności instrumentów rynku pracy.
Rola i zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zadania urzędów pracy, wypłata świadczeń z FP w świetle przepisów KPA, podstawowe przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.
Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i rozwiązywania problemów społecznych.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ kreujący politykę lokalnego rynku pracy.

W przypadku zainteresowania innym zakresem tematycznym lub  formą szkolenia z przyjemnością przygotujemy kompleksową ofertę szkolenia zgodną z zapotrzebowaniem i wedle Państwa sugestii.

Skip to content