Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2021 r. biuro projektu  „CZAS NA WŁASNY BIZNES” znajdujące się w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pok. 4 oraz punkt rekrutacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Targowa 18, lok. 5 będą NIECZYNNE.

W związku z powyższym jedyną możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Czas na własny biznes” w dniu 31.12.2021 r. będzie przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zgodnie z § 7 punkt 3 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 05.01.2022 r. do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. biuro projektu  „CZAS NA WŁASNY BIZNES” znajdujące się w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pok. 4 oraz punkt rekrutacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Targowa 18, lok. 5 będą NIECZYNNE.

W związku z powyższym jedyną możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych w dniu 24.12.2021 r. będzie przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich.

Uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniachn1-2 grudnia 2021 roku wzięli udział w teoretycznym i praktycznym szkoleniu dotyczącym motoryzacyjnego zagadnienia jakim jest  ”Geometria zawieszenia pojazdu”.

To specjalistyczne szkolenie miało miejsce w siedzibie renomowanej firmy jaką jest ”Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń – Sławomir Olszowski”  w Radomiu. Działalność ośrodka skupia się na szeroko pojętej materii jaką jest branża samochodowa.

Uczniowie rozszerzyli wiedzę zdobytą w szkole o teoretyczne aspekty dotyczące parametrów geometrii zawieszenia pojazdu oraz ich zależności, a także wpływu na prowadzenie pojazdu. Poznali także rolę trapezowego układu zawieszenia, uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz standardowe i  niestandardowe  metody regulacyjne. Część praktyczna stanowiła podsumowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Uczestnicy szkolenia w pomieszczeniu Stacji Kontroli Pojazdów przeprowadzali pomiar
i regulację parametrów zawieszenia na nowoczesnym sprzęcie firmy BEISSBARTH.

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2021 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” w Starachowicach ul. Zgodna 2, pokój nr 4,
  27-200 Starachowice,
 • Biurze Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5,
  25-200 Kielce.

Dokumenty przyjmowane są przez okno podawcze dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Podczas Naboru obowiązywać będą następujące ograniczenia:   

 1. bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biuro Projektu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy drzwiach wejściowych),
 2. na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa,
 3. pozostałe osoby muszą przebywać poza budynkiem z zachowaniem co najmniej
  2-metrowego odstępu od innych osób,
 4. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć wyłącznie przez okno podawcze bez możliwości wejścia do Biura Projektu.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich proszę przesyłać na adres Biura ProjektuCZAS NA WŁASNY BIZNES” ul. Zgodna 2, pokój nr 4, 27-200 Starachowice.

W dniach 25-26 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III ef(p) i  III t5 m/f , kształcących się w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich wraz z  koordynatorem projektu  panią Martą Krutina oraz koordynatorem projektu z ramienia Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach panią Joanną Koczubiej , uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Ministerstwie Barberingu w Warszawie  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczennice wzięły  udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu barberingu oraz strzyżenia męskiego prowadzone przez ekspertów Tomasza Pendziaka – fryzjer męski/barber oraz Artura Sadowskiego – trener fryzjerstwa/barber.

Kurs barberski w Akademii Barberingu umożliwił uczennicą możliwość  poznania  najnowszych metod stylizacji włosów i zarostu. W trakcie  szkolenia dziewczyny poznały techniki męskiego cięcia, modelowania, trymowania i konturowania włosów, stylizacji brody i wąsów, a także wiele innych potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności.

Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.     

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne w wersji elektronicznej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 06.12.2021 r. – 23.12.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.
Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 23.11.2021 r., będzie prowadzony od dnia 26 listopada do dnia 29 listopada 2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiści w:

Biurze Projektuul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu
w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Skip to content