Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Postępowanie przy opiniowaniu wniosków w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek oraz jednorazowo przyznanych środków

Termin: 11 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Usługi i instrumenty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 10 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

Projektowanie usług i instrumentów rynku pracy w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem obowiązujących regulacji ustawowych

Termin: 03 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

Postępowanie przy opiniowaniu wniosków w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek oraz jednorazowo przyznanych środków

Termin: 12 marca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH /POSZUKUJĄCYCH PRACY.NABYCIE STATUSU BEZROBOTNEGO/ POSZUKUJĄCEGO PRACY.

Termin: 25 marca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI. Prawa, obowiązki, zasady działania.

Termin: 07 marca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

URZĄD PRACY DLA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY. Usługi i instrumenty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 13 marca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

CUDZOZIEMIEC W URZĘDZIE PRACY – usługi, instrumenty, programy, aktualna sytuacja i bieżące problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce Niedobory pracowników w Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie przepisów prawa. Imigranci zarobkowi w Polsce.

Termin: 06 marca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak
* Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z jednego urzędu - rabat 10%

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O ZMIANY NA RYNKU PRACY, AKTUALIZACJĘ PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Termin: 18 marca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
* Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z jednego urzędu - rabat 10%

Dotacje, refundacje i pozostałe formy pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców ze środków PFRON – przepisy wykonawcze, przyznawanie, rozliczenia, zabezpieczenie umów

Termin: 21 marca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Termin: 19 marca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

NOWE ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ URZĘDY PRACY W 2024 R. w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Termin: 08 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
* Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z jednego urzędu - rabat 10 %

DOKUMENTY URZĘDOWE W PRAKTYCE DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI Z UWZGLĘDNIENIEM APLIKACJI >mObywatel<

Termin: 08 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Godz. 12.00

SKUTECZNA I EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY – PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Termin: 19 marca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i planowane zmiany ustaw- szkolenie dla pracowników PUP, pośredników, doradców zaw. doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

Termin: 26 marca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

KPA dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- kompendium obowiązujących przepisów

Termin: 09 kwietnia 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Skip to content