Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Joanna Koczubiej 41 275 19 05

Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

loga projektu

Projekt: Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oś priorytetowa:   RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie  RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia  ustawicznego

Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: od 02.08.2021 do 30.09.2022r.

PARTNER WIODĄCY:

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

PARTNERZY:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
http://www.ckziuostrowiec.pl

Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jego doposażenie w pomoce dydaktyczne w kontekście lepszego przygotowania swoich uczniów do wymagań rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

CKZiU w Ostrowcu Św. to 40 uczniów (14K, 26M) i 3 nauczycieli (3M) CKZiU.

 GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU:

  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 szkoła ;
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu  40 uczniów  (14K,26M).
  • Liczba nauczycieli  kształcenia  zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 3 osoby (0K,3M);

GŁÓWNE WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Liczba nauczycieli  kształcenia zawodowego  oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie. – 3 ( 0K i 3 M);
  • Liczba uczniów  szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy- 40 (14K, 26M);
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego  doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do realizacji  kształcenia  zawodowego -1.
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych  w programie – 40 (14K, 26M).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 452 652,50 zł,

Skip to content