Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Skarżysko-Kamienna Kamila Podlewska797 161 671

KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych

KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych

loga projektu

PROJEKT ,,KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost aktywności zawodowej 180 osób (112 kobiet i 68 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru
w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023)

GRUPA DOCELOWA

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów) w tym wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

– kobiety,

– osoby z kategorii NEET,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– imigranci z Ukrainy

WSKAŹNIKI  REZULTATU:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 126 osób, w tym 78K i 48M
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 99 osób, w tym 61K i 38M
 • Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, których pozycja na rynku pracy uległa zmianie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) – 44 %
 • Odsetek pozostałych osób nienależących do ww. grup, których pozycja na rynku pracy uległa zmianie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) – 59,5 %
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej – 180 osób, w tym 112K i 68M
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia – 180 osób, w tym 112K i 68M
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące – 180 osób, w tym 112K i 68M

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 144 osób, w tym 89K i 55M
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 osób, w tym 4K i 2M
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 36 osób, 22K i 14M
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 180 osób, w tym 112K i 68M
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 osób, w tym 2K i 1M
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 36 osób, w tym 22K i 14M


TERMIN REALIZACJI: 01.04.2022 – 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 736 800,00 zł, w tym wkład własny 36 840,00 zł.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. WSPARCIE DORADCZE I POŚREDNICTWO PRACY – Wsparcie będzie polegało na identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

IPD – Indywidualne poradnictwo zawodowe (4h) – spotkania z doradcą zawodowym polegające na identyfikacji potrzeb i predyspozycji zawodowych, planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podniesienie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, stworzenie ścieżki udziału w projekcie oraz precyzyjnym określeniu poszukiwanej pracy w kontekście potrzeb, potencjału i możliwości uczestnika projektu, jak również potrzeb regionalnego rynku pracy.

Pośrednictwo pracy (2h) – na każdym etapie realizacji IPD, uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy. Pośrednik będzie pomagał w znalezieniu zatrudnienia oraz organizatora stażu. Każdy uczestnik projektu otrzyma min. 2 oferty pracy lub stażu.

2. SZKOLENIA ZGODNE Z IPD – Szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia (certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym). Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Zakres godzinowy zależny od rodzaju szkolenia.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content