Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Telefon kontaktowy: 41 275 19 05

PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych

PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt
„Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
www.rig.org.pl

AP logo

w partnerstwie: Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM  PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29K,14M) w wieku 18-29lat,
biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,
z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby niskowykwalifikowane z obszaru województwa  świętokrzyskiego.

Z 60 kandydatów (40K,20M) zakwalifikowanych będzie 48 os. (32K,16M), które na bazie diagnozy skorzystają ze wsparcia szkoleniowego w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: zwiększenie zatrudnienia i jego utrzymania przez 43 osoby do 29 r.ż.

WSKAŹNIKI  REZULTATU

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu –  48 OSÓB  (32K  16M)
– Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 43 osoby (29K, 14M )

TERMIN  REALIZACJI

od: 2022-02-01 do: 2023-06-30

WARTOŚĆ PROJEKTU

2 080 016,40 zł w tym:

wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 2 059 016,40 zł
wkład własny 21 000 zł

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW I DIAGNOZA SZKOLENIOWA, OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
(Okres realizacji: 03.2022r.)

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego, określenie potrzeb szkoleniowych oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 60  Kandydatek /Kandydatów.

2. SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(Okres realizacji: 03-04.2022)

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie dla 3 grup.
  MODUŁ I – WYKŁAD: przepisy prawne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, reklama, źródła finansowania, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  MODUŁ II – WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan przedsięwzięcia, marketing, potencjał wnioskodawcy, efektywność ekonomiczna).
  MODUŁ III – WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU.
  Zadanie przewidziane dla 48 Uczestników/Uczestniczek projektu (32K i 16M)

3. OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Okres realizacji: 04.2022 – 01.2023)

 • SPOTKANIA Z EKSPERTAMI DOTACYJNYMI analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek 48 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w wymiarze 2 godziny na osobę
 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (05.2022) dla 43 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa). Uruchomienie działalności gospodarczej CZERWIEC 2022 r. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 12 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości max. 2 600,00 zł netto/firmę, dla 43 firm przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, WSPARCIE POMOSTOWE wypłacane w okresie czerwiec  2022 r. – listopad 2022

GRUPY DOCELOWE

Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w szczególności osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

 • tj. osoby z kategorii NEET ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

 z wyłączeniem osób, które:

− posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
− zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
− zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
− zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
− należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1
(kryt. dostępu nr 1).

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);;
 • osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 • osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  – związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
  – związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 • osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
 • osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
 1. W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
 2. Ze wsparcia nie mogą skorzystać również osoby, w przypadku których zachodzą jakiekolwiek przesłanki dotyczące konfliktu interesów wynikające z Artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

SEKTORY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 • wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
 • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. znajduje się załączniku nr 6 do Regulaminu rekrutacji.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa.

Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

BIURO PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
tel. 41 275 19 05

oraz punkt rekrutacyjny

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

www.mapadotacji.gov.pl

Rozpoczęcie rekrutacji: 21 marca 2022
Dokumentacja dostępna w zakładce Dokumenty rekrutacyjne

Skip to content