Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dokumenty rekrutacyjne Telefon kontaktowy: 41 275 19 05

PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych

Dokumenty rekrutacyjne

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

UWAGA  Zamiana !!!

Z dniem 10.06.2022r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Zmiana dotyczy par 5 pkt 21 oraz 22 w których zaktualizowano ilość kobiet i mężczyzn, które otrzymają wsparcie oraz ilość biznesplanów.

Z dniem 15.03.2022r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie rekrutacji oraz w Formularzu rekrutacyjnym  do Projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych.”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych.” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.
Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorze, w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
REGULAMIN REKRUTACJI (z dn. 15.03.2022r.)Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – FORMULARZ REKRUTACYJNY
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) (z dn. 15.03.2022r.)
Pobierz.DOC
Pobierz ODT
Pobierz.PDF 
     Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEPobierz
     Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWEPobierz
     Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŹNOŚCIPobierz
     Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE o ubieganiu / nie ubieganiu* się o środki na rozpoczęcie własnej działalności w innych podmiotachPobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJPobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGOPobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCHPobierz
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATAPobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCHPobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJPobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (z dn. 10.06.2022r.)Pobierz
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – BIZNESPLAN
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC
Pobierz.ODT
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓWPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANUPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY BIZNESPLANUPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – WNIOSEK O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
       Zał. nr 1 do Wniosku o wsparcie pomostowe – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz
       Zał. nr 2 do Wniosku o wsparcie pomostowe – OŚWIADCZENIE OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCHPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGOPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGOPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMISPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMISPobierz
Skip to content