Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów, punkt 11, Uczestnicy projektu, dla których ocena nie jest wiążąca lub znalazły się na Listach rezerwowych bądź odrzuconych mają prawo do złożenia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 13.05.2022 r. godzina 13.30. Odwołanie złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/Uczestniczki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 lub 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 pok. 4 lub przesłać e-mail na adres czasnawlasnybiznes ap.org.pl

Skip to content