Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 31.05.2022 r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Zmiana nastąpiła w §8, punkt 9.

Nowa wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 18.05.2022 r., będzie prowadzony od dnia 24 MAJA do dnia 26 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w:
Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce lub ul. Zgodna 2 pok.4, 27-200 Starachowice czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: czasnawlasnybiznesap.org.pl

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 9-10.05.2022 r., będzie prowadzony od dnia 19 MAJA do dnia 23 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 1. wydruk z CEIDG lub KRS
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 4. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 5. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w:

Biurze Projektuul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce lub ul. Zgodna 2 pok.4, 27-200 Starachowice czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: czasnawlasnybiznesap.org.pl

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu
w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów, punkt 11, Uczestnicy projektu, dla których ocena nie jest wiążąca lub znalazły się na Listach rezerwowych bądź odrzuconych mają prawo do złożenia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 13.05.2022 r. godzina 13.30. Odwołanie złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/Uczestniczki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 lub 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 pok. 4 lub przesłać e-mail na adres czasnawlasnybiznes ap.org.pl

Informujemy, iż z dniem 14.04.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, w Standardach oceny biznesplanów (załącznik 2 do regulaminu) oraz w Karcie oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik 4 do regulaminu)

ZMIANA DOTYCZY:
Kategoria: POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY -minimum 9 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan zatrudnia pracownika) lub minimum 6 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan nie zatrudnia pracownika).

Nowe wersje dokumentów są dostępne w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” będzie prowadzony od dnia 30.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 roku, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej tj.:

I grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 30.03-01.04.2022 r. (środa – piątek)

II grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 05-08.04.2022 r. (wtorek-piątek)

III grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie:11-15.04.2022 r. (poniedziałek-piątek)

IV grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 21-22.04.2022 r. (czwartek-piątek)

V grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 25-29.04.2022 r. (wtorek-piątek).

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplany można złożyć osobiście w Biurze Projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 (grupy szkoleniowe Kielce) lub ul. Zgodna 2 pok. 4 (grupa szkoleniowa Starachowice) w godz. 8.30-14.30. Biznesplany wysłane pocztą muszą wpłynąć do biura w terminach podanych dla danej grupy szkoleniowej.

 1. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz jedną wersję elektroniczną PDF (bez wersji WORD) w spakowanym pliku zabezpieczonym hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu (czasnawlasnybiznes@ap.org.pl).
 2. Każdy wydrukowany egzemplarz biznesplanu powinien być umieszczony w plastikowym skoroszycie z przezroczystą przednią okładką z możliwością wpięcia do segregatora (dziurki na grzbiecie skoroszytu). Proszę nie wkładać wydruków w foliowe koszulki lub teczki, tylko przedziurkować kartki biznesplanów i wpiąć je do dwóch skoroszytów.
 3. Pierwsza strona biznesplanu z obowiązkowymi logotypami musi być wydrukowana w kolorze, pozostałe strony można wydrukować w wersji czarno-białej. Biznesplany można drukować jednostronnie lub dwustronnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnianie komputerowe lub drukowanymi literami. Przed złożeniem biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami.
 5. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
 7. Załączniki składane do Biznesplanu w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 8. Załączniki muszą zostać złożone takie same do każdego egzemplarza Biznesplanu i wpięte na koniec Biznesplanu.
 9. Podczas tworzenia listy rankingowej biznesplanów zostaną użyte Indywidualne Numery Identyfikacyjne, nadane podczas przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.
 10. Wyniki pierwszej oceny biznesplanów zostaną  opublikowane w maju 2022 r. na stronie www.ap.org.pl w zakładce „CZAS NA WŁASNY BIZNES” -> Listy rankingowe.

Biznesplany w wersji papierowej (2 szt. + 1 egz. PDF. wysłany mailem) należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „CZAS NAWŁASNY BIZNES”.


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna imerytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 27, ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Kandydaci/Kandydatki, którzy zostali zakwalifikowani do 3 Etapu rekrutacji -rozmowa z Doradcą zawodowym zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym w przyszłym tygodniu.

Skip to content