Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „CZAS NAWŁASNY BIZNES”.


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna imerytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 27, ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Kandydaci/Kandydatki, którzy zostali zakwalifikowani do 3 Etapu rekrutacji -rozmowa z Doradcą zawodowym zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym w przyszłym tygodniu.

Skip to content