Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” będzie prowadzony od dnia 30.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 roku, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej tj.:

I grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 30.03-01.04.2022 r. (środa – piątek)

II grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 05-08.04.2022 r. (wtorek-piątek)

III grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie:11-15.04.2022 r. (poniedziałek-piątek)

IV grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 21-22.04.2022 r. (czwartek-piątek)

V grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 25-29.04.2022 r. (wtorek-piątek).

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplany można złożyć osobiście w Biurze Projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 (grupy szkoleniowe Kielce) lub ul. Zgodna 2 pok. 4 (grupa szkoleniowa Starachowice) w godz. 8.30-14.30. Biznesplany wysłane pocztą muszą wpłynąć do biura w terminach podanych dla danej grupy szkoleniowej.

  1. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz jedną wersję elektroniczną PDF (bez wersji WORD) w spakowanym pliku zabezpieczonym hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu (czasnawlasnybiznes@ap.org.pl).
  2. Każdy wydrukowany egzemplarz biznesplanu powinien być umieszczony w plastikowym skoroszycie z przezroczystą przednią okładką z możliwością wpięcia do segregatora (dziurki na grzbiecie skoroszytu). Proszę nie wkładać wydruków w foliowe koszulki lub teczki, tylko przedziurkować kartki biznesplanów i wpiąć je do dwóch skoroszytów.
  3. Pierwsza strona biznesplanu z obowiązkowymi logotypami musi być wydrukowana w kolorze, pozostałe strony można wydrukować w wersji czarno-białej. Biznesplany można drukować jednostronnie lub dwustronnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
  4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnianie komputerowe lub drukowanymi literami. Przed złożeniem biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami.
  5. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
  6. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
  7. Załączniki składane do Biznesplanu w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
  8. Załączniki muszą zostać złożone takie same do każdego egzemplarza Biznesplanu i wpięte na koniec Biznesplanu.
  9. Podczas tworzenia listy rankingowej biznesplanów zostaną użyte Indywidualne Numery Identyfikacyjne, nadane podczas przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.
  10. Wyniki pierwszej oceny biznesplanów zostaną  opublikowane w maju 2022 r. na stronie www.ap.org.pl w zakładce „CZAS NA WŁASNY BIZNES” -> Listy rankingowe.

Biznesplany w wersji papierowej (2 szt. + 1 egz. PDF. wysłany mailem) należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Skip to content