Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych (przed odwołaniami) złożonych przez Kobiety i Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 19, Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2021 r. biuro projektu  „CZAS NA WŁASNY BIZNES” znajdujące się w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pok. 4 oraz punkt rekrutacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Targowa 18, lok. 5 będą NIECZYNNE.

W związku z powyższym jedyną możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Czas na własny biznes” w dniu 31.12.2021 r. będzie przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zgodnie z § 7 punkt 3 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 05.01.2022 r. do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. biuro projektu  „CZAS NA WŁASNY BIZNES” znajdujące się w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pok. 4 oraz punkt rekrutacyjny mieszczący się w Kielcach, ul. Targowa 18, lok. 5 będą NIECZYNNE.

W związku z powyższym jedyną możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych w dniu 24.12.2021 r. będzie przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich.

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2021 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” w Starachowicach ul. Zgodna 2, pokój nr 4,
  27-200 Starachowice,
 • Biurze Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5,
  25-200 Kielce.

Dokumenty przyjmowane są przez okno podawcze dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Podczas Naboru obowiązywać będą następujące ograniczenia:   

 1. bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biuro Projektu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy drzwiach wejściowych),
 2. na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa,
 3. pozostałe osoby muszą przebywać poza budynkiem z zachowaniem co najmniej
  2-metrowego odstępu od innych osób,
 4. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć wyłącznie przez okno podawcze bez możliwości wejścia do Biura Projektu.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich proszę przesyłać na adres Biura ProjektuCZAS NA WŁASNY BIZNES” ul. Zgodna 2, pokój nr 4, 27-200 Starachowice.

Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.     

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne w wersji elektronicznej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 06.12.2021 r. – 23.12.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.
Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Skip to content