Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, że nabór Wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, będzie prowadzony od dnia 04 MAJA do dnia 06 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy chcą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego mogą złożyć Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
  • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową:

Biuro Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce, w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres patentnabiznes ap.org.pl

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O DODATKOWE WSPARCIE POMOSTOWEPobierz .PDF
Pobierz .DOC
1) OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
2) FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
3) ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz .PDF
Pobierz .DOC
WYKAZ IDENTYFIKATORÓW GMINPobierz .PDF

Skip to content