Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES” będzie prowadzony od dnia 04 października 2021 r. do dnia 02.11.2021 roku, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej tj.:

I grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 04-05.10.2021 r. (poniedziałek – wtorek)

II grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 08-11.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

III grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 15-18.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

IV grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 22-25.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

V grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 29.10-02.11.2021 r. (piątek – wtorek).

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplan można złożyć osobiści w:

Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sposób sporządzania i złożenia biznesplanu:

 1. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz jedną wersję elektroniczną PDF (bez wersji WORD) na płycie CD.
 2. Każdy wydrukowany egzemplarz biznesplanu powinien być umieszczony w plastikowym skoroszycie z przezroczystą przednią okładką z możliwością wpięcia do segregatora. Proszę nie wkładać wydruków w foliowe koszulki lub teczki, tylko przedziurkować kartki biznesplanów i wpiąć je do dwóch skoroszytów. Płyta CD z trwale napisanym imieniem, nazwiskiem Uczestnika/Uczestniczki projektu oraz nazwą projektu tj. „PATENT NA BIZNES” powinna zostać umieszczona w kopercie lub koszulce i wpięta na wierzch do jednego egzemplarza Biznesplanu.
 3. Pierwsza strona biznesplanu z obowiązkowymi logotypami musi być wydrukowana w kolorze, pozostałe strony można wydrukować w wersji czarno-białej. Biznesplany można drukować jednostronnie lub dwustronnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 4. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 5. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
 6. Załączniki składane do Biznesplanu w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Załączniki muszą zostać złożone takie same do każdego egzemplarza Biznesplanu i wpięte na koniec Biznesplanu.

Biznesplany w wersji papierowej (2 szt. + 1 płyta CD) należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 27, ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kandydaci/Kandydatki, którzy zostali zakwalifikowani do 3 Etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym w bieżącym tygodniu.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 19, Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej.

Zgodnie z § 7 punkt 3 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „PATENT NA BIZNES” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15.00.

Dotyczy to wyłącznie:

– KOBIET      
– OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA.

Z dniem 3 sierpnia 2021 r. rekrutacja została zamknięta dla wszystkich osób niespełniających ww. kryteriów.

Informujemy, iż w dniu 21 lipca 2021 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „PATENT NA BIZNES”. Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Osobiście dokumenty można składać wyłącznie w:

 • Biurze Projektu Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, przez okno podawcze dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30. O godzinie 15.30 okno podawcze zostanie zamknięte.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Podczas Naboru obowiązywać będą następujące ograniczenia:   

 1. bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biuro Projektu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy drzwiach wejściowych),
 2. na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa,
 3. pozostałe osoby muszą przebywać poza budynkiem z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób,
 4. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć wyłącznie przez okno podawcze bez możliwości wejścia do Biura Projektu.

Akademia Przedsiębiorczości informuje, iż przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES” będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.

Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „PATENT NA BIZNES” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.     
Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

 • w wersji elektronicznej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;
 • w wersji papierowej wyłącznie pod adresem:
  Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.
Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2021 r. rozpoczęła realizację projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy, 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie naboru.
W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.
Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 506 976 134. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

Skip to content