Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES” będzie prowadzony od dnia 04 października 2021 r. do dnia 02.11.2021 roku, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej tj.:

I grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 04-05.10.2021 r. (poniedziałek – wtorek)

II grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 08-11.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

III grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 15-18.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

IV grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 22-25.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

V grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 29.10-02.11.2021 r. (piątek – wtorek).

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplan można złożyć osobiści w:

Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sposób sporządzania i złożenia biznesplanu:

  1. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz jedną wersję elektroniczną PDF (bez wersji WORD) na płycie CD.
  2. Każdy wydrukowany egzemplarz biznesplanu powinien być umieszczony w plastikowym skoroszycie z przezroczystą przednią okładką z możliwością wpięcia do segregatora. Proszę nie wkładać wydruków w foliowe koszulki lub teczki, tylko przedziurkować kartki biznesplanów i wpiąć je do dwóch skoroszytów. Płyta CD z trwale napisanym imieniem, nazwiskiem Uczestnika/Uczestniczki projektu oraz nazwą projektu tj. „PATENT NA BIZNES” powinna zostać umieszczona w kopercie lub koszulce i wpięta na wierzch do jednego egzemplarza Biznesplanu.
  3. Pierwsza strona biznesplanu z obowiązkowymi logotypami musi być wydrukowana w kolorze, pozostałe strony można wydrukować w wersji czarno-białej. Biznesplany można drukować jednostronnie lub dwustronnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
  4. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
  5. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
  6. Załączniki składane do Biznesplanu w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
  7. Załączniki muszą zostać złożone takie same do każdego egzemplarza Biznesplanu i wpięte na koniec Biznesplanu.

Biznesplany w wersji papierowej (2 szt. + 1 płyta CD) należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Skip to content