Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 24.02.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Zmiana nastąpiła w §5, punkt 2.

Nowa wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, §1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, punkt 18, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 18.05.2021 r. godzina 14.30.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których widnieją wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „HerOSI Biznesu” w ramach II Naboru.

Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 10, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują Kandydatowi/Kandydatce ubiegającemu się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.

Zgodnie z § 6 ust. I pkt. 5a Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 29.01.2021 r. do godz. 15.00.

Dotyczy to wyłącznie:
– osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo posiadających status REEMIGRANTA.

Zgodnie z § 6 ust. I pkt. 5a Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 22.01.2021 r. do godz. 15.00.

Dotyczy to wyłącznie:
– osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo posiadających status REEMIGRANTA.

Zgodnie z § 6 pkt. I ppkt. 5b Regulaminu rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza z dniem 12.01.2021 r. godz. 15.30 zamknięcie II naboru do projektu dla MĘŻCZYZN niebędących rolnikami, reemigrantami i nieposiadających niepełnosprawności.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW TO 13.01.2021 R. DO GODZ. 15.30.

Po tym terminie dokumenty rekrutacyjne nie będą przyjmowane.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2021 roku planowane jest rozpoczęcie naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie „HerOSI Biznesu”.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty w wersji papierowej są dostępne wyłącznie pod adresem:
Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach,
ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane:
a) II NABÓR – w okresie 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §6, pkt I ppkt 5.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami regulaminu NIE MA KONIECZNOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH OSOBIŚCIE, MOGĄ ONE ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ LUB KURIEREM.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19. Dodatkowo od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 roku wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa i związane z nią ograniczenia. Przedłużone będą dotychczasowe zasady i ograniczenia m.in. udział w zgromadzeniach – max. 5 osób. W związku z powyższym podczas rekrutacji na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 5 osób z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa. 

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości§1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, punkt 18, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 18.11.2020 r. godzina 14.30.
​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Skip to content