Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniu 22.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację kursów stacjonarnych pn. „Kurs robotyki i programowania” Grupa I, „Kurs elektroniki” Grupa I, Kurs „Kurs projektowania oraz druku 3D” Grupa I. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

W dniach 20-21.10.2020 r. odbyły się warsztaty z zakresu „Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” w III grupach zajęciowych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 58 uczniów, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Program zajęć opracowany przez specjalistów obejmował m.in. aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, prawa ofiar, odpowiedzialność, nieautoryzowane użycie komputera, ataki dokonywane z użyciem Social Media (Facebook, Instagram) w tym przez komunikatory (Messenger, Skype), świadome i nieświadome udostępnianie danych, stalking, mowa nienawiści itp. W  programie zajęć wykorzystano treści dostępne na stronie https://epodreczniki.pl/

W dniu 17.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację weekendowych kursów dla uczniów z zakresu „Programowania w języku C i C++”. Program zajęć będzie obejmował  m.in. wprowadzenie do programowania w języku C++, instrukcje warunkowe, pętle, typy zmiennych i operatory, tablice, funkcje, wskaźniki, łańcuchy, klasy, obiekty, indywidualne projekty. W zajęcia udział rozpoczęło 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.

Zgodnie z założeniami projektu w dniu 12.10.2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach została utworzona Międzyszkolna Pracowania Programowania. Na wyposażeniu pracowni znajduje się zakupiony w projekcie sprzet komputerowy oraz pomoce dydakktyczne na zajęcia robotyki, programowania, elektroniki, programowania oraz druku 3D.

W dniach 03-04.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację warsztatów dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach podnoszących kompetencje cyfrowe. Pierwsze ze zrealizowanych zajęć pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” obejmowały m.in. podstawy prawne wykorzystywania TIK w procesie edukacyjnym, TIK w pracy nauczyciela terapeuty, modele pracy z wykorzystaniem TIK na zajęciach edukacyjnych i specjalistycznych, przykłady narzędzi TIK możliwych do wykorzystania w edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalety, korzyści i trudności wynikające z wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej i terapeutycznej, przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK. W zajęciach uczestniczyło 10 nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe i uzyskali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 

W dniu 22.09.2020 r. odbyło się otwarcie pracowni komputerowej utworzonej w ramach projektu „Akademia Programowania”.

W spotkaniu, prowadzonym przez Panią Dyrektor Ewę Sajór – Ruszczak uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Artur Maciąg, Starosta Starachowicki Piotr Babicki, Wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Miłosz Pamuła, Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski.

Z dniem 14.09.2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach do projektu „Akademia Programowania”.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w sekretariacie II LO oraz w wersji elektronicznej w zakładkach: rekrutacja uczniowie / rekrutacja nauczyciele

Zakończyliśmy tworzenie i doposażenie pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Zgodnie z założeniami projektu w nowo utworzonej pracowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, zestaw multimedialny – tablica + rzutnik, drukarka laserowa, drukarka 3 D. Ponadto, w ramach projektu zostały utworzone 2 stanowiska do samodzielnej pracy uczniów, z których mogą korzystać pomiędzy lub w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Rozpoczęliśmy realizację procedur związanych z modernizacją infrastruktury sieciowo – usługowej, doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Efektem zrealizowanych działań będzie nowoczesna 18-stanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona w komputery stacjonarne, zestaw interaktywny, nagłośnienie, drukarki, w tym drukarkę 3D. Ponadto, zgodnie z załozeniami konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu do samodzielnej pracy uczniów.
Zakończenie działania zostało zaplanowane przed rozpoczęciem nowego, 2020/2021 roku szkolnego.

Skip to content