Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności Telefon kontaktowy: 506 976 134

PATENT NA BIZNES

Informujemy, że nabór Wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, będzie prowadzony od dnia 04 MAJA do dnia 06 MAJA 2022 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy chcą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego mogą złożyć Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłką pocztową:

Biuro Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce, w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres patentnabiznes ap.org.pl

Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O DODATKOWE WSPARCIE POMOSTOWEPobierz .PDF
Pobierz .DOC
1) OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
2) FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DE MINIMISPobierz .PDF
Pobierz .DOC
3) ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz .PDF
Pobierz .DOC
WYKAZ IDENTYFIKATORÓW GMINPobierz .PDF

Informujemy, iż z dniem 24.02.2022 r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Zmiana nastąpiła w §8, punkt 10.

Nowa wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 23.11.2021 r., będzie prowadzony od dnia 26 listopada do dnia 29 listopada 2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • wydruk z CEIDG lub KRS
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiści w:

Biurze Projektuul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu
w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

Informujemy, że nabór Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES”, których Biznesplany  zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 08.11.2021 r., będzie prowadzony od dnia 19 listopada do dnia 23 listopada 2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 1. wydruk z CEIDG lub KRS
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis(Załącznik nr 1 do Wniosku)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do Wniosku)
 4. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3 do Wniosku)
 5. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 4 do Wniosku).

Wnioski można złożyć osobiście w:

Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wniosek wzor

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów, punkt 11, Uczestnicy projektu, dla których ocena nie jest wiążąca lub znalazły się na Listach rezerwowych bądź odrzuconych mają prawo do złożenia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu.

Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 15.11.2021 r. godzina 14.30. Odwołanie złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/Uczestniczki projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5 lub przesłać e-mail na adres: patentnabiznes ap.org.pl

Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES” będzie prowadzony od dnia 04 października 2021 r. do dnia 02.11.2021 roku, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej tj.:

I grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 04-05.10.2021 r. (poniedziałek – wtorek)

II grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 08-11.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

III grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 15-18.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

IV grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 22-25.10.2021 r. (piątek – poniedziałek)

V grupa szkoleniowa składa biznesplany w terminie: 29.10-02.11.2021 r. (piątek – wtorek).

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego ujętymi w §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplan można złożyć osobiści w:

Biurze Projektu ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sposób sporządzania i złożenia biznesplanu:

 1. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku w dwóch egzemplarzach oraz jedną wersję elektroniczną PDF (bez wersji WORD) na płycie CD.
 2. Każdy wydrukowany egzemplarz biznesplanu powinien być umieszczony w plastikowym skoroszycie z przezroczystą przednią okładką z możliwością wpięcia do segregatora. Proszę nie wkładać wydruków w foliowe koszulki lub teczki, tylko przedziurkować kartki biznesplanów i wpiąć je do dwóch skoroszytów. Płyta CD z trwale napisanym imieniem, nazwiskiem Uczestnika/Uczestniczki projektu oraz nazwą projektu tj. „PATENT NA BIZNES” powinna zostać umieszczona w kopercie lub koszulce i wpięta na wierzch do jednego egzemplarza Biznesplanu.
 3. Pierwsza strona biznesplanu z obowiązkowymi logotypami musi być wydrukowana w kolorze, pozostałe strony można wydrukować w wersji czarno-białej. Biznesplany można drukować jednostronnie lub dwustronnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 4. Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 5. Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
 6. Załączniki składane do Biznesplanu w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Załączniki muszą zostać złożone takie same do każdego egzemplarza Biznesplanu i wpięte na koniec Biznesplanu.

Biznesplany w wersji papierowej (2 szt. + 1 płyta CD) należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 27, ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kandydaci/Kandydatki, którzy zostali zakwalifikowani do 3 Etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym w bieżącym tygodniu.

W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz WSTĘPNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §8 Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, pkt. 19, Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej.

Aktualności

Skip to content