Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Już niedługo rusza kolejny nabór na dofinansowania z BUR na szkolenia dla pracodawców i pracowników województwa świętokrzyskiego!

Dzięki naszej ofercie możesz skorzystać z kursów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i pracownicy z terenu województwa świętokrzyskiego, a także duże przedsiębiorstwa!

Jakie są limity dofinansowania?

Wartość procentowa dofinansowania wynosi 75% lub 80 % w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8 500 zł bez względu na liczbę usług rozwojowych, z których pracownik skorzysta.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą, obejmująca wszystkich pracowników firmy lub instytucji wyniesie 12 000 zł.

Pomożemy Ci w załatwieniu wszystkich formalności i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenie dla Twojej firmy gwarantując wysoką jakość usług oraz materiały szkoleniowe. To szansa, którą warto wykorzystać!

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 690 382 182 lub wysyłając wiadomość na adres email: uslugirozwojowe ap.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2024 rozpoczęliśmy rekrutację do projektu ,,NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” dla 210 osób fizycznych (w tym 115 Kobiet i 95 Mężczyzn), które pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego, należące do jednej z poniższych grup:
1) PRACOWNIK ZAGROŻONY UTRATĄ PRACY – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy
2) PRACOWNIK PRZEWIDZIANY DO ZWOLNIENIA – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego
3) OSOBA ZWOLNIONA – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
4) OSOBA ODCHODZĄCA Z ROLNICTWA – właściciel/ współwłaściciel/ dzierżawca/ osoba pracująca w gospodarstwie rolnym do 2 ha przeliczeniowych, podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) (KRUS), nieposiadająca innego zatrudnienia, która zamierza odejść z rolnictwa i systemu ubezpieczeń rolników.

W ramach Projektu oferujemy każdemu Uczestnikowi:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
2. SZKOLENIA ZGODNE Z IPD
3. POŚREDNICTWO PRACY
Dodatkowo Uczestnicy Projektu (na podstawie przeprowadzonej diagnozy podczas Indywidualnego Planu Działania  i Pośrednictwa Pracy) będą mogli skorzystać z:
1. INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MOTYWACYJNEGO – celem zadania będzie wzmacnianie postawy proaktywnej mobilizującej do podjęcia aktywności w ramach realizacji indywidualnej ścieżki zawodowej i udzielenie niezbędnej pomocy, dopasowanej tematyką i wymiarem godzinowym do potrzeb Uczestnika Projektu z zakresu np.: psychologicznego, psychoterapeutycznego, poradnictwa zawodowego, wsparcia trenera personalnego, poradnictwa prawnego.
2. STAŻY ZAWODOWYCH DLA 18 OSÓB W WIEKU 18-29 LAT na okres 3 miesięcy umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia.
3. SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA na 6 miesięcy dla 60 osób ze szczególnie utrudnionym dostępem do rynku pracy. Akademia Przedsiębiorczości zrefunduje koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne uczestnika projektu przez 3 miesiące (subsydiowanie zatrudnienia) w wysokości 2.000,00 zł/miesiąc. Uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na 3 miesiące subsydiowanego zatrudnienia oraz na min. 3 miesiące bez subsydiowania zatrudnienia.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, stypendia szkoleniowe dla osób niepracujących, stypendium dla osób przystępujących do stażu, umowę o pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły do 30.06.2024 r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: perspektywaap.org.pl

Informujemy, iż Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu ,,NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Celem projektu jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 70 % Uczestników Projektu z grupy 210 os. fizycznych (115 K i 95 M), które ukończyły 18 rok życia i pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest kierowany do:
– osób pracujących zagrożonych utratą zatrudnienia
– osób pracujących przewidzianych do zwolnienia
– osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z przyczyn nie leżących po stronie pracownika)
– osób odchodzących z rolnictwa

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
– INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
– INDYWIDUALNE WSPARCIE MOTYWACYJNE
– SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE
– POŚREDNICTWO PRACY
– STAŻE ZAWODOWE
– SUBSYDIOWANIE ZATRUDNIENIA

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.12.2026

W związku z zakończeniem projektu „Razem Możemy Więcej” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorstwa Spółki z o.o. w imieniu Prezesa Michała Zatorskiego oraz pracowników Akademii, chcemy serdecznie podziękować uczestnikom za aktywny udział. Za współpracę dziękujemy trenerom, wykładowcom, przewodnikom, kancelarii prawnej w Kielcach oraz partnerom wspierającym projekt: Poradni psychologiczno – pedagogicznej, Powiatowemu Urzędu Pracy w Starachowicach.

Głównym celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie działania skierowane były do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, zamieszkujących obszar województwa Świętokrzyskiego. Wsparciem w projekcie zostało objętych ponad 500 osób (rodziny, dorośli, dzieci, młodzież, seniorzy).

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” zostały zorganizowane kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania dla dwudziestu trzech grup osób dorosłych oraz dzieci. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem w salach Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej. Tematyka i metoda nauczania dostosowana była do wieku uczestników, potrzeb i poziomu grup. Zajęcia przeprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. W trakcie całego kursu panowała miła i przyjazna atmosfera, uczestnicy aktywnie zdobywali wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem polskim. Na zakończenie każdego kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w kursie języka polskiego i nabycie nowych kompetencji.

W ramach kursów integracyjno – adaptacyjnych zostały zrealizowane zajęcia dla dwunastu grup. Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne, opracowane przez trenerów. W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z systemem prawnym Polski, zasadami przebywania na terytorium RP, podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, podstawowe zagadnienia prawa pracy, podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców, ubezpieczenie społeczne, dostęp do edukacji, do świadczeń opieki zdrowotnej.    Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe, Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli wnętrza Pałacu Biskupów Krakowskich. Największą atrakcją stanowiło zwiedzanie Rezerwatu Przyrody Kadzielnia i znajdujących się tam jaskiń.  Na zakończenie kursu zorganizowano dla uczestników wyjazd do Krakowa w celu poznania ważnych dla historii Polski zabytków m.in. Wzgórze Wawelskie, Katedra na Wawelu, Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, Sukiennice, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki.

Uczestnikom projektu udzielona została również pomoc prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna, mająca na celu poprawę zdrowia psychiczno-fizycznego w związku z doświadczeniem wojny i migracji, różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy otrzymywali wsparcie asystenta integracyjnego w tłumaczeniu oraz w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi.

W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych pn. „Kosmetyczka z elementami wizażu, stylizacji paznokci i rzęs”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego”.

Uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w konferencji pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”. Celem konferencji było pokazanie, że bliskie sąsiedztwo, wielokulturowość i różnorodność jest wartością, która wzbogaca, szczególnie w obliczu ogromu pracy jaką wykonało polskie społeczeństwo na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny.

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku uczestnicy projektu otrzymali świąteczne paczki pomocy.

Pozytywne odczucia wynikające z udziału w projekcie były zauważalne na każdym etapie jego realziacji, uczestnicy czerpali wiele radości z nabywania nowych kompetencji, poznawania historii i kultury Polski a także ze wspaniałych i radosnych chwil spędzonych razem z osobami, będącymi w takiej samej, trudnej sytuacji. Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” przyniosła wiele wymiernych korzyści dla cudzoziemców i ich rodzin o czym świadczą ankiety ewaluacyjne oraz rozmowy bezpośrednie z uczestnikami. 


„Wsparcie to blask spojrzenia, ciepło dłoni……. To ciepła herbata i plasterek cytryny…, nadzieja na niebieskie jutro. Wsparcie to most, który ciągnie się od ramion do serca” (Kaja Kowalewska)

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. otrzymała Honorowy Tytuł III Stopnia jako ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER ZMIAN za szczególny wkład w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poprzez wyróżniające efekty realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

To nagroda również dla Gminy Mirzec i wszystkich ośmiu szkół, które były partnerami projektu!!! To nagroda dla ponad 600 uczniów i 90 nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie i przygotowywali się do wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w edukacji, programowania, robotyki, korzystania z pracy w chmurze i wykorzystywania aplikacji w nauczaniu przedmiotowym. Udało nam się wyprzedzić rzeczywistość!!! Bardzo dziękujemy za wyróżnienie!!!

Informujemy, iż naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy został przedłużony do 13.10.2023.

Wnioski mogą składać pracodawcy należący do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu:
www.ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail aktywizacjaap.org.pl

Kolejne grupy zakończyły kursy języka polskiego w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”. Program wzbogacił uczestników o nowe umiejętności językowe, umożliwiając im pewniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu oraz osiąganie sukcesów zawodowych.

Jeśli i Ty chcesz skorzystać z kursów językowych, zapraszamy do udziału.
Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

Informujemy, że trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia
oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu: https://ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces/

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: aktywizacja ap.org.pl

Skip to content