Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2021 r. rozpoczęła realizację projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy, 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

  • KOBIETY
  • OSOBY po 50 roku życia
  • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
  • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
  • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
  • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
  • REEMIGRANCI,
  • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie naboru.
W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.
Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 506 976 134. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

Skip to content