Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację projektu „HerOSI Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych).

W zakresie realizacji projektu, rekrutacji, opracowania biznesplanów i ich oceny Akademia Przedsiębiorczości nie współpracuje z żadną inną jednostką, osobą fizyczną lub instytucją.

Wszystkie działania w ramach projektu są realizowane nieodpłatnie.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona wyłącznie w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30 lub za pośrednictwem operatora pocztowego (bez pośrednictwa innych firm, osób lub instytucji). Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów będzie realizowane od dnia 20 lipca 2020 r. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie www.ap.org.pl zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Skip to content