ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu: Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” informują, iż z dniem 31.08.2019 r. zakończyli projekt "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Dostosowanie, adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie 8 pracowni w 3 szkołach: 

 • Pracownia Mechaniki Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Elektromechaniki Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
 • Pracownia Obsługi Technika Hotelarstwa
 • Pracownia Gastronomiczna
 • Pracownia Środków Transportu
 • Pracownia Mechatroniczna
 • Pracownia Elektryczna

Zakup Wyposażenia (min.: 50 Laptopów z systemem operacyjnym, 35 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorem, 3 projektory multimedialne, 3 drukarki laserowe, Symulator Nauki Jazdy Samochodem, Oscyloskop Cyfrowy, Watomierz, Tachimetr, Odbiornik GPS, 60 Modeli środków transportu, 240 Elementowy zestaw podstawowy do carvingu, 3 komplety 20 elementowych zestawów do carvingu,16 kompletów ubrań gastronomicznych (zapaski i kamizelki) Zakup Oprogramowania: EwMapa (Geodezja), Asystent Warsztat Max (Mechanika), Chart (Hotelarstwo), Office Pro Plus, Solidworks.

Kursy zawodowe i szkolenia dla uczniów – 58 grup szkoleniowych w zakresie min:

Prawo Jazdy Kat. B  - 78 osób
Spawacz Mag – 135 – 20 osób
Operator Wózków Widłowych – 40 osób
Barman Level A – 54 osób
Obsługa Obrabiarek CNC – 20 osób
Programowanie Sterowników PLC – 20 osób
Operator Koparkoładowarki – 10 osób
Uprawnienia Elektryczne SEP Do 1 kV – 10 osób
Szkolenia Językowe Zawodowe (Angielski, Niemiecki) – 130 osób
Szkolenia Informatyczne (EwMapa, Chart, Subiekt, WfMag, AutoCAD, AutoCAD Electrical) - 87 osób
Warsztaty w Bieszczadach POMIARY GEODEZYJNE W WARUNKACH GÓRSKICH – 27 osób

Staże/Praktyki Zawodowe dla uczniów
Branże: Hotelarska, Gastronomiczna, Mechaniczna, Elektromechaniczna, Logistyczna, Spedycyjna, Geodezyjna, Fryzjerska.

Studia Podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli

Fora Współpracy i Dni Kariery

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom dziękujemy za udział w projekcie.

Zespół projektu 


REKTURACJA DO PROJEKTU


Z dniem 31.07.2019 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację do projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w następujących terminach:
I Nabór LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. (4 grupy poziom A1+A2 oraz 4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 96 osób (54Ki42M)

II Nabór GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 48 osób (26Ki22M).

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach,
  ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam.,
  ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


W miesiącu lipcu kończymy realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli zaplanowanych w ramach projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Rozpoczynamy ostatni etap projektu - staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów. Po zakończeniu realizacji wypłacone zostaną stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.


ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU


Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. rozpoczęła realizację projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO-SUKCESEM W PRACY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji w obszarze JĘZYKA ANGIELSKIEGO adekwatnych do potrzeb i zdiagnozowanych umiejętności językowych beneficjentów i rynku pracy w okresie 16 miesięcy, przez min. 116 osób (64K i 52M) w wieku powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami, osób 50+ oraz osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego, skutkujące uzyskaniem powszechnie uznawanych certyfikatów językowych na poziomie A (ESOKJ).

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w następujących terminach: 
I Nabór LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. (4 grupy poziom A1+A2 oraz 4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 96 osób (54Ki42M)

II Nabór GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 48 osób (26Ki22M).

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 1. Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 2. Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 506 976 134 oraz 797 161 671. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.


ZWROT WEKSLA WŁASNEGO IN BLANCO


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Partner wiodący informuje, iż z dniem 12.06.2019 r. otrzymała pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach będącego Instytucją Pośredniczącą z informacją o dokonaniu zamknięcia projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”.

Zgodnie z:
- Załącznikiem nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia finansowego
- Załącznikiem nr 6a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla osób, które otrzymały dotację z AP
- Załącznikiem nr 6b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla osób, które otrzymały dotację z MUP wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu mogą ubiegać się o zwrot weksla. W tym celu należy złożyć wniosek o zwrot weksla.

Wnioski należy składać osobiście w biurze:
Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, Kielce
w dniach 01 lipiec – 19 lipiec 2019 roku, w godzinach 8.00-15.00.

Niezłożenie wniosku do dnia 19 lipca 2019 r. skutkować będzie jego zniszczeniem. Zniszczenie weksla (stwierdzone protokołem) nastąpi w obecności notariusza.
​Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu może otrzymać kserokopię protokołu komisyjnego zniszczenia weksla. Protokół dostępny w siedzibie AP.


STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE II EDYCJA


Trwają przygotowania do realizacji II edycji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Pierwsza grupa uczniów rozpocznie staż zawodowy/praktykę zawodową od 01.07.2019 r. a kolejna grupa od 01.08.2019 r. Każdy uczeń zakwalifikowany do odbycia stażu/praktyki zawodowej ma do zrealizowania 150 godzin zajęć praktycznych w wyznaczonym miejscu pracy.


DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE


OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE 

SERWISANT Z ELEMENTAMI MONTAŻU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV

NABÓR od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników 


Warsztaty dla nauczycieli „Administrator pracowni komputerowej” 30.03-02.06.2019 r.


W dniu 02.06.2019 r. zaokończyliśmy realizację 80-godzinnego kursu administratora pracowni komputerowych. Program zajęc obejmował m.in.: konfiguracja pracowni komputerowej, podstawy sieci komputerowych, zarządzanie szkolną pracownią, bezpieczeństwo, zaawansowane zarządzanie pracownią.


Warsztaty dla nauczycieli „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” Grupa V 31.05.2019r.


W dniu 31.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana  Pawła II w Gadce zostały zrealizowane 8-godzinne warsztaty pn. „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” Grupa V.


Otwarty nabór na bezpłatne kursy języka polskiego (branżowego) dla obcokrajowców


Otwarty nabór na bezpłatne kursy języka polskiego (branżowego) dla obcokrajowców. Pierwszy kurs już  29.06-30.06 oraz 06.07 -07.07. Kurs prowadzony w trybie weekendowym (sobota i niedziela) i trwa dwa tygodnie.

Розпочинаємо набір на безкоштовний курс з польської мови  (галузевої). Перший курс уже 29.06-30.06 та  06.07 -07.07.  Курс буде відбуватися у вихідні дні (субота та неділя)  і триватиме два тижні.


Розпочинаємо набір на безкоштовний курс з польської мови (галузевої)


Перший курс уже 29.06-30.06 та  06.07 -07.07.  Курс буде відбуватися у вихідні дні (субота та неділя)  і триватиме два тижні.


Cudzoziemcy z województwa świętokrzyskiego uczestniczą już w kursach adaptacyjnych


Kursy i wsparcie dla cudzoziemców

    Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

     Zostały już zrealizowane zajęcia w ramach kursów dla I i II grupy. W każdym kursie udział wzięło 20 obcokrajowców spoza terenu UE legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszy dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce. Wykładowca – prawnik – przedstawił m.in. system prawny Polski, zasady przebywania obywateli państw trzecich na terytorium RP, przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się także jakie prawa im przysługują w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. Drugą część zajęć prowadził historyk, który zaprezentował ogólne informacje o Polsce, omówił symbole narodowe Polski, a także przekazał zebranym chronologicznie uporządkowany przekaz wiadomości o dziejach Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych. Uczestnicy poznali także najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury. Każdy miał możliwość zadawania pytań i rozstrzygania nurtujących go tematów. Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu w zajęciach uczestniczył tłumacz, który służył pomocą przy trudnych i niezrozumiałych kwestiach. Język tłumaczenia dostosowany był do potrzeb grupy. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt zawierający wiele przydatnych dla nich informacji, a także materiały piśmiennicze. W związku z tym, iż zajęcia trwały 8 godzin dydaktycznych grupa miała zapewniony gorący posiłek oraz ciągły serwis kawowy.

     Drugi dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski – zwiedzanie wraz z przewodnikiem zabytków w Kielcach. Uczestnicy kursu zapoznali się z historią Kielc: lokalizacją, powstaniem miasta, zabytkami na rynku. Mieli okazję odwiedzić kieleckie muzea: m.in. Muzeum Historii Kielc i a w nim obejrzeć wystawę „Z dziejów Kielc”, Muzeum Dialogu Kultur, a w nim ekspozycję stałą oraz ekspozycję „Pradzieje Regionu świętokrzyskiego” i wykopaliska archeologiczne, a także Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Uczestnicy odwiedzili Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli - niestety tylko z zewnątrz z powodu remontu - Pałac Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie  Kadzielni – amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.

     Kolejnym elementem kursu był spektakl teatralny. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uczestnicy I grupy obejrzeli sztukę „Wrócę przed północą”, a uczestnicy grupy II sztukę „Szalone nożyczki”.

     Kurs zakończyliśmy wspólnym dla obu grup wyjazdem do Krakowa w celu poznania i zwiedzenia zabytków w Krakowie. Wraz z przewodnikiem i tłumaczem grupy zwiedziły Wzgórze Wawelskie, Katedrę na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi. Zwiedzaliśmy Muzeum Katedralne, komnaty królewskie oraz smoczą jamę. Po wielu wrażeniach zasłużyliśmy na odpoczynek i pyszny dwudaniowy obiad. Po przerwie obiadowej Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie przewodnik omówił funkcję średniowiecznego Rynku, opowiadał o Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, Kościele Mariackim. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Podziemi Rynku.

     Uczestnicy na zakończenie wypełnili ankiety oceniające, w których bardzo wysoko ocenili sposób organizacji kursów i ich prowadzenie przez trenerów - średnia ocena dwóch grup tj. 40 osób to 4,9 (max. ocena to 5,0). Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Kielc. Cieszymy się, że udało nam się spełnić oczekiwania i przybliżyć cudzoziemcom historię oraz kulturę Polski w przystępny i ciekawy sposób.  

                                                                                                                     

Pracownicy Akademii Przedsiębiorczości

Kursy i wsparcie dla cudzoziemców


Warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela” Grupa II 10-18.05.2019 r.


W dniach 10, 11, 17 i 18.05.2019 r. w Szkole Podstawej im. Świętego Jana Pawła II  w Gadce zostały zrealizowane 32-godzinne warsztaty pn. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Office w pracy nauczyciela” Grupa II.


Warsztaty dla nauczycieli „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” Grupa III 10-18.05.2019 r.


W dniach 10, 11, 17 i 18.05.2019 r. w Szkole Podstawej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach zostały zrealizowane 32-godzinne warsztaty pn. „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” Grupa III.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Partner wiodący oraz Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach jako Partner informują, iż z dniem 30.04.2019 r. zakończyli realizację projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe).

Zrealizowano główny cel projektu: rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M) z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez udzielenie uczestnikom/uczestniczkom bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu zrealizowano:

- INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

- SZKOLENIA MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

- DORADZTWO DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ „MÓJ BIZNESPLAN”

- PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki projektowe.

Projekt realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom dziękujemy za udział w projekcie.

Zespół projektu


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab