WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II NABÓR


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP, §2 Tworzenie List rankingowych po ocenie Biznesplanów, punkt 4b, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-012 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 3/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach języka angielskiego zawodowego oraz 4/8.5.1/RPOWŚ/RR na zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZKI Z MUP KIELCE - II NABÓR


Informujemy, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach II Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Ostateczne Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


POSTĘPOWANIE NR 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK – ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA


Mając na uwadze zadane pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 - "Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia" do Zaproszenia na „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA”. Aktualny i obowiązujący załącznik został zamieszczony w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2018r. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Zasada Konkurencyjności”.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr:
1/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursów operatora koparkoładowarki i operatora wózków widłowych oraz 2/8.5.1/RPOWŚ/RR na przeprowadzenie kursu Spawacz MAG-135 w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083 oraz w zakładceRozeznanie rynku.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z MUP KIELCE - II NABÓR


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach II Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 29.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 15.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów / szkoleń dla uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 14.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów prawa jazdy kat. B
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - III NABÓR


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, Listy osób rezerwowych oraz Listy osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli dokumenty w ramach III Naboru do projektu zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 9, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują osobom ubiegającym się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.


ZMIANA LICZBY UCZESTNIKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH III NABORU DO PROJEKTU


W związku z zaakceptowaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zmianie ulega liczba osób, które zostaną przyjęte do projektu w ramach III Naboru:
- Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. zakwalifikuje 17 Kobiet i 15, Mężczyzn,
- Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach zakwalifikuje 17 Kobiet i 15 Mężczyzn.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W RAMACH III NABORU DO PROJEKTU


Z dniem 5 grudnia 2017 r. zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów/Kandydatek do projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” prowadzone w ramach III Naboru. W związku z tym, iż był to ostatni nabór, nie ma już możliwości przystąpienia do projektu.


Zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne w Kielcach


W związku z zaplanowanymi w Projekcie szkoleniami i stażami na I kwartał 2018 r., dla biernych zawodowo i bezrobotnych, zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne w dniu 13. grudnia 2017 r. (środa), godz. 12.00, ul. Targowa 18/519, Kielce.
Aktualnie rekrutujemy na szkolenia: MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGOINSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, MONTER INSTALACJI SANITARNO-GRZEWCZYCH. Dla osób biernych zawodowo projekt przewiduje STAŻE 6-miesięczne, ze stypendium stażowym 2000,00 zł brutto/m-c. Zapraszamy na spotkanie i do składania formularzy rekrutacyjnych jeszcze na starym roku!!!


REKRUTACJA DO PROJEKTU


W dniu 04.12.2017 roku, w szkołach objętych projektem, rozpoczynamy etap rekrutacji uczniów. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną, wraz z rekomendacją wychowawcy, należy składać w Sekretariacie Szkoły lub w Biurze Projektu (ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice) w terminie od 4.12.2017 r. do 22.12.2017 r.

W przypadku wolnych miejsc w styczniu 2018 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, w tym wśród uczniów klas pierwszych i czwartych.
Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do pobrania w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne" oraz w sekretariatach szkół.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab