OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZKI Z MUP KIELCE - III NABÓR


Informujemy, iż w dniu 14 marca 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach III Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Ostateczne Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - rozeznanie rynku nr 1/2.18/POWER/RR


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
​„Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego wraz z opracowaniem szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia dotyczącej elektronizacji obsługi podatkowej i dostawy sprzętu komputerowego dla 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu „Aktywny e-samorząd” 2.18 POWER.
Szczegółowe informacje w zakładce "Rozeznanie rynku".


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – III NABÓR


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach III Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP, §2 Tworzenie List rankingowych po ocenie Biznesplanów, punkt 4b, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-012 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z MUP KIELCE - III NABÓR


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach III Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 9/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".
 


Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywy e-Samorząd” 2.18 POWER


W dniu 01.03.2018 r. w partnerskie z Gminami Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rolę Instytucji Pośredniczącej w projekcie pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych


W związku ze zmianą definicji niskich kwalifikacji (na potrzeby projektu Idealny Pakiet) od dnia 26.01.2018, zaktualizowaliśmy odpowiednio dokumenty rekrutacyjne. Aktualny Regulamin Projektu i dok. rekrutacyjne znajdują się w zakładce: "Dokumenty rekrutacyjne"


Informacja o zakończeniu realizacji projektu


Informujemy, iż w Projekcie  „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” realizowanym do dnia 28 lutego 2018 roku przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  - PODDZIAŁANIE 10.4.1 działalność gospodarczą otworzyło 80 osób
z terenu powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Osoby te otrzymały jednorazowe dotacje na prowadzenie firm (z czego 4 dotacje wypłacone były przez Partnerów projektu PUP w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej) oraz wsparcie pomostowe wypłacane firmom przez okres 8 m-cy od założenia działalności gospodarczej.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 8/8.5.1/RPOWŚ/RR na „ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 7/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ w ramach projektu pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Informacja


W związku z interpretacją WUP Kielce z dnia 26.01.2018 r., skierowaną do Lidera projektu MUP w Kielcach, pragniemy poinformować, że od dnia 29.01.2018 niskie kwalifikacje w projekcie Idealny Pakiet oznaczać będą wykształcenie na poziomie maksymalnie szkoły średniej/ zasadniczej zawodowej, a nie jak dotychczas maksymalnie gimnazjum. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, dla których zmiana ta otwiera możliwość udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu. Rekrutacja trwa na kursy lub kursy i staże w zakresie:

- Magazynier z obsługą wózka widłowego
- Instalator systemów fotowoltaicznych
- Monter instalacji sanitarno-grzewczych
Wszelkie informacje pod nr tel. 506-976-134 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 6/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ w ramach projektu pn. "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".
 


OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZKI Z AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II NABÓR


Informujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w Kielcach w ramach II Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 5/8.5.1/RPOWŚ/RR na zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Rozeznanie rynku”.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II NABÓR


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Partnera wiodącego – Akademię Przedsiębiorczości w ramach II Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP, §2 Tworzenie List rankingowych po ocenie Biznesplanów, punkt 4b, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-012 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab