ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 24.03.2020 r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na
​Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA”
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


Informacja o zawieszeniu zajęć w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych jesteśmy zobowiązani do odwołania wszelkich zajęć pozalekcyjnych i warsztatów realizowanych w terminie od 12 do 25 marca 2020 r. w ramach projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.  


Informacja o zawieszeniu zajęć w projekcie "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowice II EDYCJA"Informacja o zawieszeniu zajęć na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury jesteśmy zobowiązani do odwołania wszelkich zajęć na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce w terminie od 12 do 25 marca 2020 r., zaplanowane w tym czasie zajęcia będą musiały odbyć się w nowych terminach, o których poinformuje Państwa niezwłocznie po ich ustaleniu. 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 03.02.2020 r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA" 
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 03.02.2020 R.


W związku z realizacją projektu "TAK dla TIK w Gminie Mirzec", mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu "TAK dla TIK w Gminie Mirzec" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Postępowanie nr 4/8.3.3/RPO WS/ZK

http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/zasada-konkurencyjnosci


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 29.01.2020 r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na realizację kursów/szkoleń
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 24.01.2020 r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na realizację kursów prawa jazdy kat. B
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


Uroczyste podpisanie umowyZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 13.01.2020 r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na realizację kursów prawa jazdy kat. B
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


REKTURACJA DO PROJEKTU II NABÓR


W miesiącu grudniu 2019 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację w ramach II Naboru do projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach II Naboru realizowane są kursy JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w przeszłości nabyły podstawowe kompetencje językowe na poziomie A1.

Zapraszamy osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO, należące do co najmniej jednej z podgrup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby w wieku od 25 do 49 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).

Zapewniamy wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom zestaw podręczników i ćwiczeniówek oraz możliwość przystąpienia do egzaminu APTIS, po którym kursanci otrzymają powszechnie uznawany certyfikat językowy na poziomie A (ESOKJ).

Realizacja zajęć: rozpoczęcie kursów nastąpi w styczniu/lutym 2020 roku, zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne, zajęcia teoretyczno-praktyczne, łącznie 120h na grupę, liczebność grupy 12 osób, zajęcia poprowadzą wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy oraz native speaker.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w terminie:
GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (5 grup poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 60 osób.
Rekrutacja zakończy się w momencie utworzenia pełnych grup szkoleniowych.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

  • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134
  • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PROMOCJA PROJEKTU


Trwają prace dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. Opracowujemy Regulamin projektu oraz niezbędne do rozpoczęcia etapu rekrutacji załączniki.

Odbywa się promocja w szkołach uczestniczących w projekcie oraz u Partnerów: na terenie Powiatu Starachowickiego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Rozwieszono plakaty informacyjne oraz zamieszczone zostaną niezbędne informacje na stronach internetowych Partnerów.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


W dniu 01.11.2019 roku Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wraz z Partnerami projektu: Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła realizację projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA".

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


ZAMKNIĘCIE NABORU NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO poziom podstawowy A1+A2


Zgodnie z § 4 pkt. 9 Regulaminu rekrutacji projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” z dniem 11 września 2019 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie naboru dokumentów rekrutacyjnych w powiecie skarżyskim i kieleckim na kurs: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy A1+A2.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW TO 12.09.2019 R. GODZ. 11.00.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez osoby ubiegające się o udział w kursie: JĘZYK ANGIELSKI poziom średniozaawansowany A2.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

  • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
  • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


Wznowienie realizacji zajęć


Informujemy, iż po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kompetencje cyfrowe, mają szanse na wyrwnanie dysproporcji edukacyjnych bądź rozwijanie swoich pasji i zainteresowań  dzięki uczestnictwu w zajęciach:
-robotyka i programowanie;
-koła zainteresowań z TIK;
-zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z TIK;
-zajęcia logopedyczne z TIK;
-zajęcia rewalidacyjne z TIK;
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z TIK.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab