ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni w ramach projektu pn. Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. Szczegółowe informacje dostępne  na stronie internetowej: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=116083 oraz w zakładceRozeznanie rynku.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW Z MUP KIELCE - II NABÓR


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe biznesplanów w ramach II Naboru złożone przez Uczestników z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny biznesplanów.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 29.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 3/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 15.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 2/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów / szkoleń dla uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 14.12.2017


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów prawa jazdy kat. B
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - III NABÓR


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały  Listy osób zakwalifikowanych, Listy osób rezerwowych oraz Listy osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki, którzy złożyli dokumenty w ramach III Naboru do projektu zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 9, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują osobom ubiegającym się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.


ZMIANA LICZBY UCZESTNIKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH III NABORU DO PROJEKTU


W związku z zaakceptowaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i wyrażeniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zmianie ulega liczba osób, które zostaną przyjęte do projektu w ramach III Naboru:
- Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. zakwalifikuje 17 Kobiet i 15, Mężczyzn,
- Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach zakwalifikuje 17 Kobiet i 15 Mężczyzn.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W RAMACH III NABORU DO PROJEKTU


Z dniem 5 grudnia 2017 r. zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów/Kandydatek do projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” prowadzone w ramach III Naboru. W związku z tym, iż był to ostatni nabór, nie ma już możliwości przystąpienia do projektu.


Zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne w Kielcach


W związku z zaplanowanymi w Projekcie szkoleniami i stażami na I kwartał 2018 r., dla biernych zawodowo i bezrobotnych, zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne w dniu 13. grudnia 2017 r. (środa), godz. 12.00, ul. Targowa 18/519, Kielce.
Aktualnie rekrutujemy na szkolenia: MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGOINSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, MONTER INSTALACJI SANITARNO-GRZEWCZYCH. Dla osób biernych zawodowo projekt przewiduje STAŻE 6-miesięczne, ze stypendium stażowym 2000,00 zł brutto/m-c. Zapraszamy na spotkanie i do składania formularzy rekrutacyjnych jeszcze na starym roku!!!


REKRUTACJA DO PROJEKTU


W dniu 04.12.2017 roku, w szkołach objętych projektem, rozpoczynamy etap rekrutacji uczniów. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną, wraz z rekomendacją wychowawcy, należy składać w Sekretariacie Szkoły lub w Biurze Projektu (ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice) w terminie od 4.12.2017 r. do 22.12.2017 r.

W przypadku wolnych miejsc w styczniu 2018 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, w tym wśród uczniów klas pierwszych i czwartych.
Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest do pobrania w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne" oraz w sekretariatach szkół.


WYPŁACONO ŚRODKI FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH I NABORU PROJEKTU


W ramach I Naboru projektu działalność gospodarczą rozpoczęło 47 firm. Wszyscy uczestnicy projektu złożyli niezbędne przy realizacji projektu wnioski, podpisali oświadczenia oraz wnieśli wymagane zabezpieczenie.

Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach w miesiącu październiku 2017 podpisał umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 23 osobami (12K i 11M). Wypłacono 23 dotacje, każda w wysokości 25 000,00 zł. Do projektu został wniesiony wkład własny – 10 z uczestników projektu otrzymało dotacje wypłacone ze środków Funduszu Pracy Partnera.

Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w miesiącu listopadzie 2017 podpisała umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 24 osobami (13K i 11M) oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 47 osobami (25K i 22M). Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. wypłaciła 24 dotacje, każda w wysokości 25 000,00 zł., oraz wsparcie pomostowe za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności 47 osobom w kwocie 2 000,00 zł.

Wszystkim uczestnikom wydano zaświadczenia o pomocy de minimis i wprowadzono dane do Systemu Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej SHRIMP.


PRACE ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ


Trwają konsultacje i prace związane z przygotowaniem dokumentacji rekrutacyjnej. Dotyczą one zarówno regulaminu projektu, jak i ankiet rekrutacyjnych dla uczniów poszczególnych szkół.
Przygotowano materiały informacyjne, które są przedstawiane na zebraniach z rodzicami we wszystkich  szkołach. Ponadto wychowawcy klas, z kierunków wspieranych w projekcie, informują uczniów o zbliżającym się naborze do projektu.


ZAMKNIĘCIE III NABORU W AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA TO 17.11.2017 R. GODZ. 14.00.

Po tym terminie zgłoszenia od ww. osób nie będą przyjmowane.


ZAMKNIĘCIE III NABORU W AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Kobiet biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA KOBIET BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.
Po tym terminie zgłoszenia od ww. Kobiet nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez Kobiety spełniające następujące kryteria rekrutacji:
- OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


ZAMKNIĘCIE III NABORU W AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MĘŻCZYZN BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” z dniem 06 LISTOPADA 2017 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie III naboru  dla Mężczyzn biernych zawodowo i zarejestrowanych w PUP Kielce niebędących rolnikami.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN BIERNYCH ZAWODOWO I ZAREJESTROWANYCH W PUP KIELCE NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI  TO 07.11.2017 R. GODZ. 12.00.
Po tym terminie zgłoszenia od ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez Mężczyzn spełniających następujące kryteria rekrutacji:
- OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab