WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - I NABÓR, projekt "HerOSI Biznesu"


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których widnieją wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie "HerOSI Biznesu" w ramach I Naboru. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 10, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują Kandydatowi/Kandydatce ubiegającemu się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.
 


WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI do projektu „HerOSI Biznesu”


Zgodnie z § 6 ust. I pkt. 5a Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 29.07.2020 r. do godz. 15.30.

Dotyczy to wyłącznie:
- osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo posiadających status REEMIGRANTA.


ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH


Rozpoczęliśmy realizację procedur związanych z modernizacją infrastruktury sieciowo – usługowej, doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Efektem zrealizowanych działań będzie nowoczesna 18-stanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona w komputery stacjonarne, zestaw interaktywny, nagłośnienie, drukarki, w tym drukarkę 3D. Ponadto, zgodnie z załozeniami konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu do samodzielnej pracy uczniów.
Zakończenie działania zostało zaplanowane przed rozpoczęciem nowego, 2020/2021 roku szkolnego.


ZAMKNIĘCIE I NABORU DO PROJEKTU „HerOSI Biznesu” DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI I REEMIGRANTAMI


Zgodnie z § 6 pkt. I ppkt. 5b Regulaminu rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza z dniem 20.07.2020 r. godz. 15.30 zamknięcie I naboru do projektu dla Kobiet i Mężczyzn niebędących rolnikami i reemigrantami.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW TO 21.07.2020 R. GODZ. 15.30.

Po tym terminie dokumenty rekrutacyjne nie będą przyjmowane.

Od dnia 22.07.2020 r. dopuszcza się składanie Formularzy rekrutacyjnych przez osoby spełniające następujące kryteria rekrutacji:

 1. OSOBY BEZROBOTNE, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  · osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych
 2. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo posiadające status REEMIGRANTA.

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "HerOSI" BIZNESU


Rozpoczął się nabór uczestników do projektu "HerOSI Biznesu". Przypominamy, iż zgodnie z zapisami regulaminu nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane pocztą lub kurierem.
Szczegóły: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu


ZMIANA ZAPISÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH HEROSI BIZNESU


Z dniem 08.07.2020 r. dokonano zmiany zapisów w dokumentach związanych z rekrutacją do projektu „HerOSI Biznesu”.

Zmianie uległy:

1. REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §5, punkt 4, podpunkt c).

2. Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacjiOświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta – nastąpiła zmiana w treści oświadczenia.

Dokumenty w aktualnej wersji zostały upublicznione w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego dokumentu: Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


W dniu 01.07.2020 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Partnerzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach i Specjalna Strefa Ekonomiczna  „Starachowice” SA. rozpoczęli realizację projektu „Akademia Programowania” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętorzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Działania skierowane do uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach obejmują:

-Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery stacjonarne, laptopy, tablice i monitory interaktywne, kserokopiarkę, drukarkę laserową, drukarkę  3D, nagłośnienie. Utworzenie NOWOCZESNEJ 18-STANOWISKOWEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, w tym modernizacja infrastruktury sieciowo –usługowej.
-Doposażenie szkoły w zestawy pomocy dydaktycznych do nauki robotyki, programowania i elektroniki. Utworzenie MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PROGRAMOWANIA.
-Utworzenie 2 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, do samodzielnej pracy uczniów, z których będą mogli skorzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w godzianch pracy szkoły.
-Warsztaty doskonalące dla nauczycieli  tworzenie interaktywnych narzędzi edukacyjnych; e-nauczyciel - wykorzystanie TIK w edukacji; wykorzystanie TIK w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkoła w chmurze; programowanie w języku C++.
-Kursy rozwijające dla uczniów: robotyka i programowanie, elektronika, projektowanie i druk 3D, programowanie w języku C i C++, tworzenie aplikacji na platformę Android, bezpieczeństwo w cybeprzestrzeni.

Wkład własny do projektu zostanie sfinansowany ze środków organu prowadzącego – Powiatu Starachowickiego.
Rolę instytucji Zarządzającej RPO WŚ pełni Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.


ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES REKRUTACJI DO PROJEKTU


Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokumenty związane z realizacją projektu „HerOSI Biznesu” zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.      

Dokumenty w wersji elektronicznej zostaną opublikowane w dniu 03.07.2020 r. w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”. W wersji papierowej będą dostępne wyłącznie pod adresem: Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane:
a) I NABÓR – w okresie 20.07.2020 r. – 24.07.2020 r.
b) II NABÓR – w okresie 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §6, pkt I ppkt 5.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.


REALIZACJA PROJEKTU „HerOSI Biznesu”


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację projektu „HerOSI Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych).

W zakresie realizacji projektu, rekrutacji, opracowania biznesplanów i ich oceny Akademia Przedsiębiorczości nie współpracuje z żadną inną jednostką, osobą fizyczną lub instytucją.

Wszystkie działania w ramach projektu są realizowane nieodpłatnie.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona wyłącznie w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30 lub za pośrednictwem operatora pocztowego (bez pośrednictwa innych firm, osób lub instytucji). Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów będzie realizowane od dnia 20 lipca 2020 r. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie www.ap.org.pl zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.


Realizacja staży zawodowych w projekcie Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic (II Edycja)


Rozpoczęła się realizacja staży zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu uczniowie odbędą staże zawodowe w wymiarze 150 godzin/osobę. 


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU HEROSI BIZNESU


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację projektu „HerOSI Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 30 m-cy.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie naboru.

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.

Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 506 976 134. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.


Rozpoczęcie przygotowań do realizacji staży zawodowych


Rozpoczynamy przygotowania do realizacji staży zawodowych w w projekcie Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic (II Edycja)


Wznowienie szkoleń w projekcie Kształcimy specjalistów... (II Edycja)


W nowym reżimie sanitarnym, w miesiącu maju wznawiamy szkolenia z zakresu: Prawa jazdy kat. B, Operatora wózków widłowych, Spawacza, Obsługi obrabiarek CNC oraz Operatora koparkoładowarki.

W czerwcu zakończony zostanie Kurs barmański I stopnia.


Informacja o zmianie terminu realizacji projektuW związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników jak i osób aplikujących do udziału w projekcie jesteśmy zmuszeni do zawieszenia wszelkich działań związanych z rozpoczęciem realizacji projektu „HerOSI Biznesu”, pierwotnie planowanego do realizacji od 1.05.2020 r. do 31.10.2022 r.
Ze względu na stan epidemii wystosowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z prośbą o zmianę terminu realizacji projektu i uzyskaliśmy zgodę na realizację projektu od dnia 1.07.2020 r. do dnia 31.12.2022 roku.
Jeśli stan zagrożenia w kraju będzie się pogarszał termin rozpoczęcia projektu ulegnie kolejnej zmianie.
Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia projektu będą na bieżąco aktualizowane.


Informacja o zawieszeniu zajęć na kursach adaptacyjnych i kursach języka branżowego dla cudzoziemców


W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

W związku z powyższym  w trosce o bezpieczeństwo Naszych parowników, jak i uczestników projektu zawieszamy do odwołania wszelkie działania  realizowane na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce oraz kursach  językowych (branżowych) języka polskiego na poziomie podstawowym od A1 do B1.

Nowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony niezwłocznie po wycofaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab