Informujemy, że Rekrutacja do II edycji projektu „AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA„ rozpocznie się w dniu 05.11.2018r.


Informacja: BIURO PROJEKTU W DNIU 2  LISTOPADA BĘDZIE NIECZYNNE

Dokumeny rekrutacyjne dla uczestników dostępne są w zakładce "DOKUMENTY UCZESTNICY" oraz od 30 października 2018 w Biurach AP  Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Starachowicach

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00
- II nabór rozpocznie się 5 listopada 2018 r. i trwać będzie do końca grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji).
- w biurze w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4 (w poniedziałki)
- w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10 (w czwartki)


Rozpoczęcie zajęć podyplomowych dla nauczycieli


W dniu 13.10.2018 r. uczestnicy projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” rozpoczęli zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Logopedia przedszkolna i szkolna” oraz „Informatyka dla nauczycieli”. Rozpoczęcie zajęć na kierunku „Technika z informatyką” zaplanowane jest w terminie 20.10.2018 r.


Rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu IDEALNY PAKIET


Informujemy, iż rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu IDEALNY PAKIET.

Prowadzimy nabór wniosków na:

1. Szkolenie grupowe – „SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” (10 osób)
2. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 osób po ukończonym kursie „SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”.    

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:
http://ap.org.pl/projekty/idealny-pakiet/dokumenty-rekrutacyjne

oraz w biurach projektu:
   Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
   ul. Targowa 18/5 (parter), Kielce
   tel. 506 976 134

   Miejski Urząd Pracy
   ul. K. Szymanowskiego 6 pokój 25 (parter), Kielce
   tel. 41 340 60 67

Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty dla pracodawców zainteresowanych refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy znajdują się w zakładce „Dokumenty dla pracodawcy”


Podsumowanie wakacyjnych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”


W dniu 27.09.2018 roku w Technikum nr 1 oraz Technikum nr 2 w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanych w ramach projektu staży zawodowych.
Praktyki oraz staże zawodowe objęły 54 uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli lub w kolejnym roku szkolnym będą uczestniczyć przynajmniej w jednej z form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
Celem realizacji praktyk /staży zawodowych było nabycie praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy w zawodach odpowiadających kierunkom kształcenia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

W praktykach zawodowych w 2018r. wzięło udział 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
Praktyki zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.
Kierunki kształcenia objęte programem praktyk wakacyjnych w 2018:

Elektromechanik pojazdów samochodowych – 7 osób
Mechanik pojazdów samochodowych – 4 osoby
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby
Operator obrabiarek skrawających – 3 osoby

Technikum nr 1 (Galeria zdjęć)

W stażach wakacyjnych w 2018r. wzięło udział 17 uczniów Technikum Nr 1 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Staże zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.

Kierunki kształcenia objęte programem staży wakacyjnych 2018:

Technik hotelarstwa – 5 osób
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 osób
Technik geodeta - 6 osób
 

Technikum nr 2 (Galeria zdięć)

W stażach zawodowych w 2018r. wzięło udział 21 uczniów Technikum Nr 2 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
Staże zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.

Kierunki kształcenia objęte programem staży wakacyjnych 2018:

Technik elektryk  – 3 osoby
Technik mechatronik - 6 osób
Technik logistyk  - 8 osób
Technik spedytor - 4 osoby

Kolejna edycja wakacyjnych praktyk i staży zawodowych odbędzie się w miesiącach lipiec/sierpień 2019 r.


Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”


Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Z dniem 27.09.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację nauczycieli do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Szczegółowe informacje pod adresem: http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/rekrutacja


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 25.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 24.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu TAK dla TIK w Gminie Mirzec, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 14/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 17.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 4/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Postępowanie nr 4/2.18/POWER/ZK

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135185
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


Rozpoczęcie realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec"


Z dniem 01.09.2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec".
Szczegółowe informacje na temat zakresu planowanych działań  dostępne są pod adresem: http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik


Szkolenie „Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych”


W terminie 27-29.08.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych”. W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników gmin objętych wsparciem w projekcie. Program 24-godzinnego szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: tytuł wykonawczy i prowadzenie egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne i problematyka przedawnienia, środki zaskarżenia, plan podziału i zbieg egzekucji.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 3/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Postępowanie nr 3/2.18/POWER/ZK

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1133338
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


Szkolenie „Mieszkania wspomagane”


W terminie 9-10.08.2018r. zrealizowane zostało  szkolenie pn. „Mieszkania wspomagane”. Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych obejmowało m.in. następujące zagadnienia: idea mieszkalnictwa wspomaganego.
funkcje mieszkań wspomaganych i odbiorcy wsparcia, organizacja mieszkania wspomaganego, finansowanie organizacji i prowadzenia mieszkań wspomaganych, praktyczne aspekty prowadzenia mieszkań wspomaganych – treningowych na bazie doświadczeń Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/10.2.1/2018/DG na ORGANIZACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu "AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab