Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”


Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Z dniem 27.09.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację nauczycieli do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Szczegółowe informacje pod adresem: http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/rekrutacja


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 25.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 24.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu TAK dla TIK w Gminie Mirzec, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 14/8.5.1/RPOWŚ/RR na ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 17.09.2018 ROKU


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 4/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Postępowanie nr 4/2.18/POWER/ZK

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135185
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


Rozpoczęcie realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec"


Z dniem 01.09.2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec".
Szczegółowe informacje na temat zakresu planowanych działań  dostępne są pod adresem: http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik


Szkolenie „Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych”


W terminie 27-29.08.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych”. W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników gmin objętych wsparciem w projekcie. Program 24-godzinnego szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: tytuł wykonawczy i prowadzenie egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne i problematyka przedawnienia, środki zaskarżenia, plan podziału i zbieg egzekucji.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 3/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Postępowanie nr 3/2.18/POWER/ZK

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1133338
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


Szkolenie „Mieszkania wspomagane”


W terminie 9-10.08.2018r. zrealizowane zostało  szkolenie pn. „Mieszkania wspomagane”. Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych obejmowało m.in. następujące zagadnienia: idea mieszkalnictwa wspomaganego.
funkcje mieszkań wspomaganych i odbiorcy wsparcia, organizacja mieszkania wspomaganego, finansowanie organizacji i prowadzenia mieszkań wspomaganych, praktyczne aspekty prowadzenia mieszkań wspomaganych – treningowych na bazie doświadczeń Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/10.2.1/2018/DG na ORGANIZACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu "AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


Szkolenie „Prawo zamówień publicznych”


W terminie 11-13.07.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych”. Program 24-godzinnego szkolenie obejmował m.in. zestawienie regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, EZP – elektronizacja zamówień publicznych, RODO a zamówienia publiczne, przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro, przygotowanie i prowadzenie postępowań objętych trybami i przepisami ustawy pzp (pow. 30 000 euro).


Szkolenie „Praktyczne aspekty stosowania przepisów podatkowych w JST”


W terminie 9-11.07.2018 r. zrealizowane zostało szkolenie pn. „Praktyczne aspekty stosowania przepisów podatkowych w JST”. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz praktyczne warsztaty z lokalnego prawa podatkowego. W szkoleniu uczestniczyło 10 pracowników jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie.


Zakończenie rekrutacji do I edycji projektu


Informujemy, że z dniem 26.06.2018r. rekrutacja do I edycji projektu
„AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA „ została zamknięta.
Rekrutacja do II edycji rozpocznie się w dniu 02.11.2018r.


Szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”


W dniach 20-22.06.2018 r. odbyło się drugie szkolenie z zakresu „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”. ” Program szkolenia obejmował m.in. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, Istota instytucji milczącego załatwienia sprawy, terminy w postępowaniu administracyjnym, doręczenia – realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i zasady pisemności, postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym (realizacja zasady prawdy obiektywnej).


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab