OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „HEROSI BIZNESU” PO ODWOŁANIACH W RAMACH I NABORU


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „HEROSI BIZNESU” W RAMACH I NABORU


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce LISTY RANKINGOWE. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, §1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, punkt 18, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 18.11.2020 r. godzina 14.30.
​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.


Szkolenia w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”


W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” w okresie przed rozpoczęciem edukacji zdalnej zrealizowaliśmy w zwiększonym reżimie sanitarnym wiele szkoleń dla uczestników projektu.

Obecnie przygotowujemy się do realizacji dostawy wyposażenia do Pracowni Technika Usług Fryzjerskich.


WSTRZYMANIE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19


W związku z wprowadzonymi w dniu 24.10.2020 r. obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 realizacja zajęć stacjonarnych dla uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach została czasowo wstrzymana.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI „KURSU ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA”, „KURSU ELEKTRONIKI”, „KURSU PROJEKTOWANIA ORAZ DRUKU 3D”


W dniu 22.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację kursów stacjonarnych pn. „Kurs robotyki i programowania” Grupa I, „Kurs elektroniki” Grupa I, Kurs „Kurs projektowania oraz druku 3D” Grupa I. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.


REALIZACJA WARSZTATÓW „BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI” 20-21.10.2020 R. GRUPY I, II I III


W dniach 20-21.10.2020 r. odbyły się warsztaty z zakresu „Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” w III grupach zajęciowych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 58 uczniów, którzy podnieśli śwoje kompetencje w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów interentowych. Program zajęć opracowany przez specjalistów obejmował m.in. aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, prawa ofiar, odpowiedzialność, nieautoryzowane użycie komputera, ataki dokonywane z użyciem Social Media (Facebook, Instagram) w tym przez komunikatory (Messenger, Skype), świadome i nieświadome udostępnianie danych, stalking, mowa nienawiści itp. W  programie zajęć wykorzystano treści dostępne na stronie https://epodreczniki.pl/


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI KURSU „PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C i C++”


W dniu 17.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizaję weekendowych kursów dla uczniów z zakresu „Programowania w języku C i C++”. Program zajęć będzie obejmował  m.in. wprowadzenie do programowania w języku C++, instrukcje warunkowe, pętle, typy zmiennych i operatory, tablice, funkcje, wskaźniki, łańcuchy, klasy, obiekty, indywidualne projekty. W zajęcia udział rozpoczęło 16 uczniów II Liceum Ogólnoszkałcącego w Starachowicach.


UTWORZENIE MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PROGRAMOWANIA


Zgodnie z założeniami projektu w dniu 12.10.2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach została utworzona Międzyszkolna Pracowania Programowania. Na wyposażeniu pracowni znajduje się zakupiony w projekcie sprzet komputerowy oraz pomoce dydakktyczne na zajęcia robotyki, programowania, elektroniki, programowania oraz druku 3D.


WARTSZTATY DLA NAUCZYCIELI „WYKORZYSTANIE TIK W EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” 03-04.10.2020 R.


W dniach 03-04.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację warsztatów dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach podnoszących kompetencje cyfrowe. Pierwsze ze zrealizowanych zajęć pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” obejmowały m.in. podstawy prawne wykorzystywania TIK w procesie edukacyjnym, TIK w pracy nauczyciela terapeuty, modele pracy z wykorzystaniem TIK na zajęciach edukacyjnych i specjalistycznych, przykłady narzędzi TIK możliwych do wykorzystania w edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalety, korzyści i trudności wynikające z wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej i terapeutycznej, przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK. W zajęciach uczestniczyło 10 nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe i uzyskali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 


OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ


W dniu 22.09.2020 r. odbyło się otwarcie pracowni komputerowej utworzonej w ramach projektu „Akademia Programowania”.

W spotkaniu, prowadzonym przez Panią Dyrektor Ewę Sajór – Ruszczak uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Artur Maciąg, Starosta Starachowicki Piotr Babicki, Wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Miłosz Pamuła, Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski.


ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU


Z dniem 14.09.2020 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach do projektu „Akademia Programowania”.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w sekretariacie II LO oraz w wersji elektronicznej na stronie:

http://ap.org.pl/projekty/akademia-programowania/rekrutacja-uczniowie
http://ap.org.pl/projekty/akademia-programowania/rekrutacja-nauczyciele


WYPOSAŻENIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W STARACHOWICACH W POMOCE DYDAKTYCZNE I NARZĘDZIA TIK


Zakończyliśmy tworzenie i doposażenie pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Zgodnie z założeniami projektu w nowo utworzonej pracowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, zestaw multimedialny – tablica + rzutnik, drukarka laserowa, drukarka 3 D. Ponadto, w ramach projektu zostały utworzone 2 stanowiska do samodzielnej pracy uczniów, z których mogą korzystać pomiędzy lub w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.


WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - I NABÓR, projekt "HerOSI Biznesu"


W zakładce LISTY RANKINGOWE opublikowane zostały Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których widnieją wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie "HerOSI Biznesu" w ramach I Naboru. Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani listownie o wynikach oceny formularzy. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji, §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 10, od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują Kandydatowi/Kandydatce ubiegającemu się o udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.
 


WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI do projektu „HerOSI Biznesu”


Zgodnie z § 6 ust. I pkt. 5a Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „HerOSI Biznesu” Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 29.07.2020 r. do godz. 15.30.

Dotyczy to wyłącznie:
- osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo posiadających status REEMIGRANTA.


ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH


Rozpoczęliśmy realizację procedur związanych z modernizacją infrastruktury sieciowo – usługowej, doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Efektem zrealizowanych działań będzie nowoczesna 18-stanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona w komputery stacjonarne, zestaw interaktywny, nagłośnienie, drukarki, w tym drukarkę 3D. Ponadto, zgodnie z załozeniami konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu do samodzielnej pracy uczniów.
Zakończenie działania zostało zaplanowane przed rozpoczęciem nowego, 2020/2021 roku szkolnego.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab