Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Jak przygotować urząd do pracy w systemie EZD?– szkolenie wprowadzające do wykonania czynności kancelaryjno-archiwalnych w systemach teleinformatycznych

Termin: 17 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Prowadzenie działalności gospodarczej (CEiIDG). Kompendium obowiązujących przepisów w odniesieniu do ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 07 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Godz. 12.00 - 15.00

Obsługa klienta PUP w świetle aktualnych i proponowanych przepisów prawnych.

Termin: 04 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY- PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Termin: 27 maja 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY…

Termin: 23 maja 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia – przewidywane zmiany w usługach i instrumentach rynku pracy w Polsce. Obsługa klienta w świetle aktualnych i proponowanych przepisów prawnych

Termin: 22 maja 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i planowane zmiany ustaw- szkolenie dla pracowników PUP, pośredników, doradców zaw. doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

Termin: 19 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – PRZYZNANIE, WSTRZYMANIE I POZBAWIENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA 

Termin: 03 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Projektowanie usług i instrumentów rynku pracy w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem obowiązujących regulacji ustawowych

Termin: 10 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI. Prawa, obowiązki, zasady działania.

Termin: 19 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

Termin: 18 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI. Prawa, obowiązki, zasady działania

Termin: 27 maja 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Usługi i instrumenty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 26 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY- PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Termin: 25 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Dotacje, refundacje i pozostałe formy pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców ze środków PFRON – przepisy wykonawcze, przyznawanie, rozliczenia, zabezpieczenie umów

Termin: 24 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ URZĘDY PRACY W 2024 R. w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Termin: 05 czerwca 2024
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
* Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z jednego urzędu - rabat 10 %
Skip to content