Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Joanna Lurzyńska506 976 134 Anna Lutek506 976 134Tetiana Szumielewicz798 373 170

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY

loga projektu

W dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”. Umowę podpisali marszałek Andrzej Bętkowskiwicemarszałek Renata Janik oraz Michał Zatorski Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o. o. W spotkaniu uczestniczyła również Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.swietokrzyskie.pro/wideo/kursy-jezykowe-z-unijnym-dofinansowaniem/

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
Województwo Świętokrzyskie
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

REALIZATOR PROJEKTU
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spółka z o.o.
Ul. Targowa 18/5, Kielce

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00  Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
Poddziałanie RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w
obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

CEL GŁÓWNY

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji w obszarze JĘZYKA ANGIELSKIEGO adekwatnych do potrzeb i zdiagnozowanych umiejętności językowych beneficjentów i rynku pracy w okresie 16 miesięcy, przez min. 116 osób (64K i 52M) w wieku powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami, osób 50+ oraz osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego, skutkujące uzyskaniem powszechnie uznawalnych certyfikatów językowych na poziomie A (ESOKJ).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.07.2019 r. do 31.01.2021 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowić będą jedynie osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO), łącznie 144 os. (80K i 64M) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO należące do co najmniej jednej z podgrup:
– 86 os. (49K i 37M) w wieku 50 lat i więcej
– 58 os. (31K i 27M) w wieku 25 lat i więcej wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe – poziom ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011).
Minimum 29 osób t.j. 20% grupy docelowej projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

DZIAŁANIA

– KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY A1+A2 – łącznie 4grupy, zajęcia teoretyczno-praktyczne, każda grupa 240h
– KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2 – łącznie 8 grup, zajęcia teoretyczno-praktyczne, każda grupa 120h

Zapewniamy wszystkim uczestnikom/uczestniczkom zestaw podręczników i ćwiczeniówek oraz możliwość przystąpienia do egzaminu Aptis. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza wydanie uczestnikowi/uczestniczce Certyfikatu APTIS potwierdzającego kwalifikacje języka angielskiego na poziomie A.
Twórcą egzaminu Aptis jest renomowana i powszechnie rozpoznawalna organizacja British Council. To jedna z największych na świecie profesjonalnych dostawców ustandaryzowanych egzaminów. Egzamin przeprowadzi autoryzowane centrum MKEJ Authorised Aptis Provider (Instytucja Certyfikująca).

PLANOWANE EFEKTY

  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 47 osób
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 116 osób
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 69 osób
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 86 osób
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 58 osób
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 144 osób
  • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie – 29 osób
  • Liczba osób objętych wsparciem w programie, którzy ukończyli kurs i uzyskali wewnętrzne zaświadczenie – 144 osób

WARTOŚĆ PROJEKTU 419.731,20 PLN
W tym:
– płatność ze środków europejskich 356.771,52 PLN
– dotacja celowa z budżetu krajowego 20.985,68 PLN
– wkład własny 41.974,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content