Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Opis metody Mariola Kubas 41 344 52 23

Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego

Opis metody

Opis metody Student-centered classroom z wykorzystaniem narzędzi TIK

I. Wstęp

Edukacja skoncentrowana na uczniu obejmuje zasadniczo metody nauczania, które przenoszą punkt ciężkości kształcenia z nauczyciela na ucznia. Opiera się ona na konstruktywistycznej teorii uczenia się, która podkreśla kluczową rolę ucznia w tworzeniu wiedzy i konstruowaniu znaczenia na podstawie nowych informacji i wcześniejszych doświadczeń. W pierwotnym zastosowaniu, edukacja skoncentrowana na uczniu ma na celu rozwój autonomii i niezależności ucznia poprzez powierzenie odpowiedzialności za ścieżkę kształcenia w ręce uczniów. Koncentruje się na umiejętnościach i praktykach, które umożliwiają uczenie się przez całe życie, niezależne rozwiązywanie problemów oraz podtrzymują autonomię i współpracę uczniów.

W klasie skoncentrowanej wokół nauczyciela, to on przede wszystkim pełni „aktywną” rolę: nauczyciele wybierają, czego i jak uczą się uczniowie, oraz w jaki sposób będą oceniani w procesie nauczania, podczas gdy uczniowie pełnią bardziej „pasywną” rolę odbiorcy. Natomiast klasa skoncentrowana wokół uczniów wymaga od nich aktywnego, odpowiedzialnego udziału we własnej edukacji i w swoim tempie uczenia się. Edukacja skoncentrowana wokół ucznia stawia na pierwszym miejscu zainteresowania uczniów, uznając głos ucznia jako centralny element procesu zdobywania wiedzy. W przestrzeni edukacyjnej student-centered, uczniowie wybierają czego będą się uczyć, jak się tego nauczą i jak ocenią swoją naukę.

Metody student-centered okazały się być skuteczniejsze niż tradycyjne podejście, skoncentrowane wokół nauczyciela. Usprawniają one również pamięć krótko- i długoterminową, krytyczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów, pewność siebie i motywację.

II. Adresaci

Metoda student-centered classroom z wykorzystaniem narzędzi TIK adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, trenerów, wykładowców, nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat zarządzania efektywną i nowoczesną salą lekcyjną,  zachęcającą do  nauki z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii oraz zamierzają wdrożyć ją do swoich szkół i pracy z uczniami.

Użytkownicy metody uzyskają lepszy wgląd w kwestie związane z włączaniem narzędzi TIK do codziennego nauczania, które w bardziej kreatywny i oparty na współpracy sposób wspomagają zapał, zaangażowanie i motywację uczniów w zdobywaniu wiedzy.

III. Główne założenia metody

 • Odwrócenie tradycyjnego rozumienia procesu kształcenia i umieszczenie ucznia w centrum tego procesu.
 • Stosowanie ram i modeli wspierających skuteczne wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie.
 • Tworzenie i zarządzanie treścią w celu wsparcia modelowego uczenia się poprzez użycie różnych narzędzi, stron internetowych i wyszukiwarek.
 • Wdrażanie technologii w ramach planu lekcji w celu efektywnego i skutecznego nauczania.
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów XXI wieku, „Cztery C” (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i współpraca) oraz włączenie tych stymulujących umiejętności do programu nauczania i środowiska szkolnego.
 • Zrozumienie idei Sal Odwróconych i poznanie sposobów włączenia ich do programu nauczania w klasach.
 • Nowe podejście do ewaluacji i oceny.

IV. Cele stosowania metody

Cel główny:

Metoda Student-centered classroom z wykorzystaniem TIK służy jako narzędzie poprawy efektywności kształcenia ogólnego,  rozwoju kompetencji cyfrowych i kluczowych uczniów XXI wieku.

Cele szczegółowe:

– podnoszenie motywacji uczniów do nauki i osiąganie lepszych efektów kształcenia
– kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania i odpowiedzialności za własny proces uczenia się
– zmiana roli nauczyciela (z wykładowcy na moderatora)
– poprawa relacji uczeń – nauczyciel

V. Zasady realizacji procesu kształcenia
Warunki realizacji zajęć z wykorzystaniem metody / stosowane narzędzia TIK. 

Urządzenia multimedialne stosowane
w metodzie student-centered classroom:
Wykorzystuje:
Tablica interaktywna  Nauczyciel
TabletUczeń / Nauczyciel
NotebookUczeń / Nauczyciel
SmartfonUczeń / Nauczyciel

Nauczyciele wspierają uczniów w procesie zdobywania wiedzy. Muszą zrewidować jednostki dydaktyczne, tak aby efekty kształcenia uwzględniały wykorzystanie przez uczniów technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nauczyciele mogą, przykładowo:

 • Zdecydować się na pracę wspólnie z całą klasą lub podzielić uczniów na mniejsze grupy;
 • Zaproponować uczniom wybór konkretnego tematu, który zostanie dogłębnie przeanalizowany/zgłębiony w ramach jednostki dydaktycznej;
 • Przekazać uczniom praktyczną wiedzę na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych, z których mogą korzystać;
 • Zaprosić uczniów do tworzenia treści w formacie cyfrowym w sposób, który sami wybiorą (filmy wideo, quizy, wirtualne klasy, sondaże online, dyktanda online);
 • Zaprosić uczniów do przekładu treści lekcji na wybrany /ustalony format;
 • Wykorzystać treści multimedialne wytworzone przez uczniów do oceny samego procesu uczenia się.

VI. Efekty wdrożenia metody Student-centered classroom z wykorzystaniem narzędzi TIK

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż aktywnie uczestniczą w każdym etapie procesu nauczania i uczenia się
 • Czują się odpowiedzialni za określanie i realizację zadań oraz za efekty kształcenia
 • Rozwijają kompetencje „Cztery C” – kluczowe dla uczniów XXI wieku (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę)
 • Uczą się pracować w grupie i od siebie nawzajem
 • Wykorzystują możliwości jakie dają nowoczesne technologie do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności koniecznych we współczesnym świecie

Nauczyciele:

 • Przejmują rolę moderatora i kreatora procesu uczenia się uczniów (wspierają uczniów w stawianiu czoła wyzwaniom i uczeniu się przez działanie)
 • Poznają i wykorzystują na zajęciach sposoby efektywnego wspierania procesu uczenia się
 • Stosują praktyczne rozwiązania zachęcające uczniów do rozwiązywania problemów, formułowania złożonych pytań, debat, wyjaśniania i burzy mózgów podczas zajęć;
 • Zarządzają i oceniają pracę zespołową w czasie, gdy uczniowie są zaangażowani we wspólne projekty i rozwiązywanie problemów;
 • Włączają TIK w nauczanie, w którym uczeń znajduje się w centrum (stosują aplikacje  do komunikacji z uczniami, Platformy do dzielenia się materiałami i do gromadzenia zasobów, narzędzia TIK do tworzenia zadań edukacyjnych, testów i quizów).

VII. Podsumowanie

 •  Edukacja skoncentrowana wokół ucznia obejmuje metody nauczania, które przenoszą punkt ciężkości kształcenia z nauczyciela na ucznia
 • Metoda Student-centered classroom z wykorzystaniem TIK służy jako narzędzie poprawy efektywności kształcenia ogólnego i rozwoju kompetencji cyfrowych i kluczowych uczniów XXI wieku.
 • Uczniowie wybierają czego będą się uczyć, jak się tego nauczą i jak ocenią swoją naukę.
 • Metody student-centered /stawiające ucznia w centrum okazały się być skuteczniejsze niż tradycyjne podejście, skoncentrowane wokół nauczyciela.
 • Metoda student-centered classroom z wykorzystaniem narzędzi TIK adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, trenerów, wykładowców, nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat zarządzania efektywną i nowoczesną salą lekcyjną,  zachęcającą do  nauki z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii.
 • Nauczyciele korzystający z narzędzi TIK w klasie student-centered, dostosują swoją tradycyjną salę lekcyjną tak, aby uczniowie:
 • mogli wybrać konkretny temat do zgłębienia na zajęciach
 • przedstawiali treści w formacie cyfrowym w sposób, jaki sami wybiorą (filmy wideo, quizy, wirtualne klasy, sondaże online, dyktanda online);
 • wykorzystali opracowane treści multimedialne do samodzielnej oceny postępów w nauce.

Skip to content