Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Mariola Kubas 41 344 52 23

Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego

Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu Operatora Grupa Profesja Sp. z o.o.  „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020” o nr POWR.04.03.00-00-0093/17

Projekt grantowy „Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego”

– stanowi rozszerzenie o komponent współpracy ponadnarodowej projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Szkołami Podstawowymi prowadzonymi przez Gminę Mirzec.

Okres realizacji projektu grantowego trwa od  01.09.2019r. do 30.06.2020r. i jest tożsamy z okresem realizacji projektu standardowego.

Wartość grantu wynosi:  99 339,56 zł

Projekt grantowy realizowany jest przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach
w ramach Działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w partnerstwie ponadnarodowym z Europass Teacher Academy Florencja/Włochy

Partner wiodący:
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
http://www.ap.org.pl/

AP logo

Partner  ponadnarodowy:
Europass SRL
​​
https://www.teacheracademy.eu/

Rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej umożliwia transfer
i adaptację metody student centered classroom z TIK opartej o włoskie i fińskie  doświadczenia.  Wymiana doświadczeń, transfer wiedzy o nowoczesnych technologiach, wdrożenie innowacyjnych metod  przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników oraz poprawy jakości kształcenia ogólnego w SP z Gminy Mirzec.

Cel główny projektu grantowego:          

Wdrożenie metody student centered classroom z TIK  w 8 SP do końca czerwca 2020 jako narzędzia podnoszenia kompetencji cyfrowych min. 80 uczniów oraz zwiększenia efektywności kształcenia w Gminie Mirzec.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych i następujących działań:
– nabycie wiedzy i podniesienie kompetencji dydaktyczno – metodycznych dotyczących nauczania metodą skoncentrowaną na uczniu z wykorzystaniem TIK przez 12 uczestników wizyty studyjnej;
– pozyskanie wiedzy nt. metody student centered classroom z TIK przez min. 48 nauczycieli ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Mirzec;
– wdrożenie innowacji pedagogicznej wykorzystującej metodę student centered classroom z TIK w 8 Szkołach Podstawowych;
– pilotażowe wdrożenie metody student centered classroom z TIK poprzez przeprowadzenie min 24 godzin zajęć edukacyjnych w 8 SP.

Planowane efekty

Metoda student centered classroom  z TIK zostanie wdrożona w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 w 8 szkołach podstawowych Gminy Mirzec poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej.  

W ramach innowacji zostaną przeprowadzone pilotażowo w każdej szkole podstawowej min. 3 zajęcia z wykorzystaniem metody student centered classroom z TIK.

Po zakończeniu realizacji projektu zakłada się kontynuację stosowania metody skoncentrowanej na uczniu i rozszerzanie jej wykorzystania w innych klasach, a także popularyzację dobrych praktyk na terenie powiatu starachowickiego w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej AP oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkoły, Akademię Przedsiębiorczości i Urząd Gminy.

Skip to content