Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Marzena Piwowarczyk501 493 940

Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA

Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA

Kształcimy Specjalistów obrazek
loga projektu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.09.2022 r.

LIDER PROJEKTU

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

PARTNERZY PROJEKTU

Powiat Starachowicki
http://www.powiat.starachowice.pl

Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

DZIAŁANIA:

 • Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
 • Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. 
 • Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 • Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu –  41K, 82M (123) 
 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3 
 3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 8K 1M (9)
 4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110K, 196M (306)

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 50K 88M (138) 
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 8K 1M (9)
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.) – 3
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 29K 63M (92)
 6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 7. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.) – 3
 8. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 44K 86M (130)
 9. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 122K 218M (340)​

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 863 275,52 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 583 784,19 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 279 491,33 ZŁ

Zapraszamy do udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content