Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Skarżysko-Kamienna Kamila Podlewska797 161 671

Aktywizacja szansą na sukces

Aktywizacja szansą na sukces

Aktywizacja szansą na sukces
loga projektu

PROJEKT ,,AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0042/20 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

AP logo

GŁÓWNE BIURO PROJEKTU:
Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Rejowska 99 lok. 201
26-110 Skarżysko-Kamienna

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 65 osób: 34 kobiety i 31 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 30 r.ż., w tym wyłącznie osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 • kobiet,
 • osób po 50 roku życia,
 • niepełnosprawnych,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • niskowykwalifikowanych,
 • osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,
 • osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19.

WSKAŹNIKI  REZULTATU:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 osób, w tym 11K i 7M
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 54 osoby, w tym 30K i 24M
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pracujących po opuszczeniu programu – 46 osoby, w tym 25K i 21M
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, pracujących po opuszczeniu programu – 21 osoby, w tym 12K i 9M
 • Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu – 8 osób, w tym 4K i 4M
 • Liczba osób z niepełnosprawnych pracujących po opuszczeniu programu – 4 osoby, w tym 2K i 2M
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 osoby, w tym 11K i 7M
 • Liczba os. długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 osoby, w tym 11K i 7M
 • Liczba osób biernych zawodowo które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 4 osoby, w tym 3K i 1M
 • Liczba osób z niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 2 osoby, w tym 1K i 1M

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 46 osób, w tym 25K i 21M
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 19 osób, w tym 11K i 8M
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 21 osoby, w tym 12K i 9M
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 20 osób, w tym 12K i 8M
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 12 osób, w tym 7K i 5M


TERMIN  REALIZACJI: 01.03.2021 – 28.02.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 983 203,16 zł w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 1 685 722,69 zł
 • środki krajowe: 39 480,47 zł
 • wkład własny 258 000,00 zł.

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (2 godziny na osobę)

2. REFUNDACJA DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – 43 osoby –
w kwocie 25 000,00 PLN netto na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 5000,00 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.  

3. SZKOLENIE GRUPOWE – KUCHARZ Z OBSŁUGĄ PIECÓW PIEKARNICZYCH (160 godzin) – 10 osób – realizowane w terminie VI-VII 2021 roku. Dla tej grupy osób przewidziany jest 6-cio miesięczny STAŻ ZAWODOWY.

4. SZKOLENIA INDYWIDUALNE – ZGODNE Z INDYWIDUALNYM PLANEM DZIAŁANIA, zakończone uzyskaniem kwalifikacji/kompetencji – 12 osób – realizowane w terminie III-IX 2022 roku.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content