Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Programowania

loga projektu

Projekt: „Akademia Programowania”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00   Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Projekt pt. „Akademia Programowania” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz Partnerów: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

PARTNER WIODĄCY:

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

PARTNERZY:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach
http://2lo.starachowice.pl/

Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl

 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych  150 uczniów (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn) oraz 36 nauczycieli (w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK i doposażenie bazy dydaktycznej liceum w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK do końca czerwca 2021 roku, zgodnie z potrzebami określonymi w indywidualnej diagnozie.

 DZIAŁANIA:

 • Wyposażenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wraz z modernizacją infrastruktury sieciowo- usługowej.
 • Warsztaty dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Warsztaty i kursy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach z zakresu m.in.: bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, robotyki, programowania, druku 3D.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu woj. świętokrzyskiego:

 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
 • 36 nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach;
 • 150 uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 150 uczniów
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 36 nauczycieli
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 143 uczniów
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 36 nauczycieli
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 186 osób
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne –  1 podmiot
 • Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie pozalekcyjnych kursów rozwijających kompetencje cyfrowe – 85 uczniów
 • Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach objętych wsparciem w formie kursów programowania – 65 uczniów
 • Liczba utworzonych Międzyszkolnych Pracowni Programowania – 1 pracownia

WARTOŚĆ PROJEKTU 490 811,00 PLN w tym:
 
  ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 417 189,35 PLN
  
 Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 73 621,65 zł PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content