Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Zasada konkurencyjności Sylwia Pocheć41 242 92 60

TAK dla TIK w Gminie Mirzec

Zasada konkurencyjności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 03.02.2020 ROKU (ZAKOŃCZONE):

ZMIANA Z DNIA 06.02.2020r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z załącznikami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Poniedziałek, 03 luty 2020 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Postępowanie nr 4/8.3.3/RPO WS/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja nr 2 dla wykonawców (z dnia 07.02.2020r.)Pobierz
Informacja nr 1 dla wykonawców (z dnia 06.02.2020r.)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 06.02.2020r.)Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniaPobierz
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usługPobierz
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowyPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 10.01.2019 ROKU (ZAKOŃCZONE):

W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na
względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia
oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla
uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie „TAK dla TIK w Gminie
Mirzec” Poddziałanie RPSW.08.03.03 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Postępowanie nr 3/8.3.3/RPO WS/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 1a do Szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuPobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz osóbPobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowyPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 19.11.2018 ROKU (ZAKOŃCZONE):

Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

Zmiana z dnia 28.11.2018
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wizualizer o wadze do 2,6 kg. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia w poz. nr 15 – wizualizer. Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2018 r. do godziny 12.00. Miejsce i forma złożenia ofert pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem zielonym w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz Załączniku nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Zmiana II z dnia 26.11.2018
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia w pozycjach nr 1 – komputer stacjonarny oraz 3-serwer. Ponadto, Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące pozycji nr 13 – tablica interaktywna oraz informuje, iż dostawa sprzętu obejmuje również jego wniesienie do budynków szkół podstawowych.
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem fioletowym w zaktualizowanym Załączniku nr 1 z dnia 26.11.2018r. i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zmiana z dnia 26.11.2018
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12.00. Miejsce i forma złożenia oferty pozostają bez zmian. Zaktualizowane zostaje Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zmiana z dnia 23.11.2018
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w zaktualizowanym Załączniku nr 1 z dnia 23.11.2018r. i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Postępowanie nr 2/8.3.3/RPO WS/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja z otwarcia ofertPobierz
Informacja nr 3 dla wykonawcówPobierz
Informacja nr 2 dla wykonawcówPobierz
Informacja nr 1 dla wykonawcówPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 28.11.2018)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 26.11.2018)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 23.11.2018)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dnia 28.11.2018)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dnia 26.11.2018)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usługPobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o  braku powiązań osobowych i kapitałowychPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 02.11.2018 ROKU (ZAKOŃCZONE):

Piątek, 02 listopada 2018 r.
W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Wykonanie instalacji wewnątrzszkolnych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo – usługowej na potrzeby  projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Postępowanie nr 1/8.3.3/RPO WS/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:
W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. uroczystym Świętem Narodowym, będącym zarazem dniem wolnym od pracy termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13.11.2018 r. do godziny 12.00.
W związku z powyższym zmianie ulega treść zaproszenia do składania ofert: ust. 17 punkt 3) oraz ust. 18 punkt 1) i 3).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (aktualne 08.11.2018)Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (nieaktualne)Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobierz
Załącznik nr 1 do szczegółowej charakterystyki SP JagodnePobierz
Załącznik nr 2 do szczegółowej charakterystyki SP GadkaPobierz
Załącznik nr 3 do szczegółowej charakterystyki SP MirzecPobierz
Załącznik nr 4 do szczegółowej charakterystyki SP OsinyPobierz
Załącznik nr 5 do szczegółowej charakterystyki SP TrębowiecPobierz
Załącznik nr 6 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów NowyPobierz
Załącznik nr 7 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów StaryPobierz
Załącznik nr 8 do szczegółowej charakterystyki SP MałyszynPobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowaPobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie WykonawcyPobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowychPobierz
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usługPobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowyPobierz

Skip to content