Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI sp. z o.o.


Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-520) przy ul. Targowej 18 lok. 5 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000062731, posiadająca NIP: 6641069313 oraz REGON: 290683445, dalej jako „Administrator”.

Miejsce prowadzenia dodatkowej działalności: ul. Zgodna 2; 27-200 Starachowice.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Administratora pod adresem:  bezpieczenstwo  ap.org.pl  bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres: ul. Zgodna 2; 27-200 Starachowice.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym do: kontaktowania się z Kontrahentem w celu prawidłowego wykonania usługi, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;

b) rozpatrywania skarg i reklamacji w razie ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy z Kontrahentem, m.in. w celu windykacji roszczeń, wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego oraz ewentualnie egzekucyjnego, a to na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO;

d) prowadzenia statystyk, działań marketingowych promujących działalność Administratora z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej jak również bez jej wykorzystania, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;

e) obsługi zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a także przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalności, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;

Odbiorcy danych osobowych:

Administrator może przekazywać dane upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, m.in. pracownikom Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności, trenerom, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Prawa osób, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych oraz uzyskiwania kopii tych danych; sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne bądź nieprawidłowe; usunięcia danych przez Administratora; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te mogą jednak ulec ograniczeniu z uwagi na uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Ponadto, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

Skip to content