Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Starachowicach i jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.


KONTAKT
Obrazek użytkownika marzena.piwowarczyk
Marzena Piwowarczyk

501 493 940


CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.

Lider projektu: 


http://ap.org.pl
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Partnerzy:         


http://www.powiat.starachowice.pl
Powiat Starachowicki


http://www.sse.com.pl
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

DZIAŁANIA:
- Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
- Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. 
- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
- Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu -  41K, 82M (123) 
2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3 
3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 8K 1M (9)
4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110K, 196M (306)

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 50K 88M (138) 
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 8K 1M (9)
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 29K 63M (92)
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
7. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.) – 3
8. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 44K 86M (130)
9. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 122K 218M (340)​

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 863 275,52 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 583 784,19 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 279 491,33 ZŁ

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab