​Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.

 

UWAGA!!! Z dniem 08.07.2020 r. dokonano zmiany zapisów w poniżej wyszczególnionych dokumentach.

Zmianie uległy:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §5, punkt 4, podpunkt c).
  2. Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacjiOŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU REEMIGRANTA – nastąpiła zmiana w treści oświadczenia.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego dokumentu: Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 
REGULAMIN REKRUTACJI
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - FORMULARZ REKRUTACYJNY

(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)

Pobierz.DOC 

Pobierz.PDF 

Pobierz.ODT
       Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - DEKLARACJA UCZESTNICTWA Pobierz
       Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE Pobierz
       Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU
       ZAMIESZKANIA
Pobierz
       Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU Pobierz
       Zał. nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O PRZEJRZYSTOŚCI
       I BEZSTRONNOŚCI
Pobierz
       Zał. nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ
       ZAWODOWO
Pobierz
       Zał. nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE OSOBY
       BEZROBOTNEJ NIEZAREJESTROWANEJ W PUP
Pobierz
       Zał. nr 8 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE OSOBY
       BEZROBOTNEJ ZAREJESTROWANEJ W PUP
Pobierz
       Zał. nr 9 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE OSOBY
       SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ I WRACAJĄCEJ PO OPIECE
Pobierz
       Zał. nr 10 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE OSOBY
       ODCHODZĄCEJ Z ROLNICTWA
Pobierz
       Zał. nr 11 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE REEMIGRANTA Pobierz
       Zał. nr 12 do Formularza rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE WERYFIKACJA
       WIELOKROTNEGO UCZESTNICTWA
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - KARTA KWALIFIKACYJNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Pobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO
 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Pobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Pobierz
       Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości - BIZNESPLAN
Pobierz
       Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości - KARTA OCENY BIZNESPLANU
Pobierz
       Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości - Wniosek o przyznanie środków finansowych
Pobierz
       Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Pobierz
       Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości -  Umowa o przyznanie wsparcia finansowego
Pobierz
       Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości -  Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
Pobierz
       Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
       przedsiębiorczości - Oświadczenie o pomocy de minimis
Pobierz
Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab