Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Telefon kontaktowy: 506 976 134

PATENT NA BIZNES

PATENT NA BIZNES

Dotacje img
loga projektu

W dniu 28 maja 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „PATENT NA BIZNES”. Umowę podpisali Pani Aleksandra MarcinkowskaDyrektor WUP Kielce oraz Pan Michał Zatorski – Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

Projekt „PATENT NA BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.

WSKAŹNIKI  REZULTATU

 •  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 90

WSKAŹNIKI  PRODUKTU

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 80 osób, w tym 42K i 38M
 • Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 15 osób, w tym 8K i 7M
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację – 4 osoby, w tym 2K i 2M
 • Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację – 4 osoby, w tym 2K i 2M
 • Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i dokonano diagnozy szkoleniowej – 130 osób, w tym 69K i 61M
 • Liczba osób objętych szkoleniami – 100 osób, w tym 53K i 47M
 • Liczba osób objętych konsultacją z Ekspertem dotacyjnym – 100 osób, w tym 53K i 47M
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 80 osób, w tym 42K i 38M

TERMIN  REALIZACJI

01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4.478.905,00 zł w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 3.806.905,00 zł
 • środki krajowe: 0,00 zł
 • wkład własny 672.000,00 zł

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW I DIAGNOZA SZKOLENIOWA, OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
(Okres realizacji: sierpień 2021)

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego, określenie potrzeb szkoleniowych oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 130 Kandydatów/Kandydatek.

2. SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(Okres realizacji: wrzesień/październik 2021)

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 5 grup.
  MODUŁ I – WYKŁAD: przepisy prawne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, reklama, źródła finansowania, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  MODUŁ II – WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan przedsięwzięcia, marketing, potencjał wnioskodawcy, efektywność ekonomiczna).
  MODUŁ III – WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU.
  Zadanie przewidziane dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu (53K i 47M)

3. OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Okres realizacji: październik 2021 – listopad 2022)

 • SPOTKANIA Z EKSPERTAMI DOTACYJNYMI analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek 100 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w wymiarze 2 godziny na osobę
 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (LISTOPAD 2021) dla 80 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa). Uruchomienie działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2021 r. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 18 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.365,00 zł netto/firmę, dla 80 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, wsparcie w okresie GRUDZIEŃ 2021 r. – LISTOPAD 2022 r.

WKŁAD WŁASNY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

W ramach projektu Uczestnik/Uczestniczka będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia firmy lub comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, wkład w przeliczeniu na 1 uczestnika wyniesie 7.800,00 zł netto.

Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego:
– jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych, poza otrzymaną w ramach projektu dotacją
lub
– comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym.

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 100 osób fizycznych (53K i 47M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiegonieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)

2) OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną

3) OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin (min. 15 os.), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przelicz.

4) REEMIGRANCI (osoby przebywające za granicą Polski przez min. 6 miesięcy)

5) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat max. 20 osób.

DOTACJĘ otrzyma 80 osób (42K i 38M), w tym minimum 15 osób odchodzących z rolnictwa, 4 osoby z niepełnosprawnościami oraz 4 reemigrantów.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121)
 • były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  – związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
 • były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych
 • są karane, posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych
 • były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa
 • chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności

SEKTORY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  – wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa.

BIURO PROJEKTU

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content