Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Joanna Lurzyńska506 976 134 Anna Lutek506 976 134

HerOSI Biznesu

HerOSI Biznesu

Herosi Biznesu grafika
loga projektu

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „HerOSI Biznesu”. Umowę podpisali Dyrektor WUP Kielce Aleksandra Marcinkowska oraz Michał Zatorski Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

Projekt „HerOSI Biznesu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

AP logo

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 30 m-cy.

WSKAŹNIKI  REZULTATU:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 110 osób, w tym 63K i 47M
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 100 osób, w tym 57K i 43M

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 100 osób, w tym 57K i 43M
 • Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 17 osób, w tym 10K i 7M
 • Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – 130 osób, w tym 75K i 55M
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba osób objętych szkoleniami – 110 osób, w tym 63K i 47M


TERMIN  REALIZACJI: 01.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.730.513,50 zł w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 4.020.936,48 zł
 • środki krajowe: 588.063,52 zł
 • wkład własny 121.513,50 zł.

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1.     OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 130 Kandydatów/Kandydatek, po 65 osób na Nabór.

2.     SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 12 grup, po 6 grup w Naborze.

MODUŁ I-WYKŁAD: procedury prawne i rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, wybór formy opodatkowania, wypełnianie dokumentacji, wymogi wobec instytucji kontrolnych.
MODUŁ II-WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy, marketing, konkurencja, elementy składowe biznesplanu).
MODUŁ III-WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Zadanie przewidziane dla 110 Uczestników/Uczestniczek projektu (63K i 47M).

3.     WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 100 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa), po 50 dotacji w każdym Naborze. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 18 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.400,00 zł netto/firmę, dla 100 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 110 osób fizycznych (63K i 47M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenach wiejskich obszaru OSI,  nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin

2) REEMIGRANCI (przebywający za granicą przez min. 6 miesięcy)

3) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat

Z wyłączeniem osób, które:

a) posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego wyłącznie na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) tj. na obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych i skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI.

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i obejmuje obszary wiejskie położone na terenie poniżej wyszczególnionych gmin:

POWIAT BUSKI
Gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gminy: Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Słupia, Wodzisław.

POWIAT KAZIMIERSKI
Gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz.

POWIAT KIELECKI
Gminy: Bodzentyn, Łagów, Łopuszno, Mniów, Pierzchnica, Raków.

POWIAT KONECKI
Gminy: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (konecka), Smyków, Stąporków.

POWIAT OPATOWSKI
Gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.

POWIAT OSTROWIECKI
Gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów.

POWIAT PIŃCZOWSKI
Gminy: Działoszyce, Michałów, Złota.

POWIAT SANDOMIERSKI
Gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

POWIAT SKARŻYSKI
Gmina: Bliżyn.

POWIAT STARACHOWICKI
Gminy: Mirzec, Wąchock.

POWIAT STASZOWSKI
Gminy: Oleśnica, Osiek, Szydłów.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.

GŁÓWNE BIURO PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu „HerOSI Biznesu” w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE miesiącu LIPCU 2020 ROKU

Zapraszamy do udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. rozpoczęła realizację projektu „HerOSI Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych).

W zakresie realizacji projektu, rekrutacji, opracowania biznesplanów i ich oceny Akademia Przedsiębiorczości nie współpracuje z żadną inną jednostką, osobą fizyczną lub instytucją.

Wszystkie działania w ramach projektu są realizowane nieodpłatnie.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona wyłącznie w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30 lub za pośrednictwem operatora pocztowego (bez pośrednictwa innych firm, osób lub instytucji). Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów będzie realizowane od dnia 20 lipca 2020 r. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Skip to content