(Zakończone)

 

Rekrutacja do projektu „Aktywny – mobilny na rynku” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczynają  rekrutację do projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić łącznie warunki nr 1-3, dodatkowo 50% uczestników powinny stanowić osoby spełniające warunek 4

  1. Osoba w wieku 18-35 lat (ukończony 18 i nie ukończony 35 r.ż. – pomiar w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako osoba bezrobotna
  2. Osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.  (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich)
  3. Osoba nieszkoląca się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu na celu uzyskiwanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
  4. Osoba długotrwale bezrobotna:

-osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
-osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

Dodatkowe kryteria, uwzględniane w przez Komisję Rekrutacyjną

5. Motywacja i predyspozycje do mobilności
    (określane na podstawie indywidualnej opinii wydanej przez doradcę zawodowego i mentora)
6. Brak doświadczenia zawodowego

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy" przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu.

Regulamin rekrutacji projektu

Pobierz regulamin

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy
w Kielcach pokój 47 i 34 (I piętro) komplet dokumentacji rekrutacyjnej tj.:

Nazwa dokumentu:

Pobierz (PDF)

Formularz zgłoszeniowy

czarno-biały

pełny kolor

Załącznik nr 1 Oświadczenie 1

czarno-biały

pełny kolor

Załącznik nr 2 Oświadczenie 2

czarno-biały

pełny kolor

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępne są w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach pokój 47  i 34 (I piętro).

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab