PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA RAD RYNKU PRACY

Zakres tematyczny proponowanych  szkoleń   ma na celu doskonalenie kompetencji Członków Powiatowych Rad Zatrudnienia w zakresie oceny dostosowania Powiatowych Urzędów Pracy do zmian na rynku pracy w oparciu o aktualne przepisy prawa.

1. Prawne aspekty działania Powiatowej Rady Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy.
Zasady przyznawania i korzystania z  Krajowego  Funduszu Szkoleniowego
– dokumenty, procedury, przepisy.

2. Wykorzystanie nowych instrumentów rynku pracy –  pierwsze doświadczenia funkcjonowania znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych ze  szczególnym uwzględnieniem nowych form wsparcia w ramach działań urzędów pracy.

4. Powiatowa Rada Rynku Pracy a rozwiązywanie lokalnych problemów rynku pracy.

5. Powiatowa Rada Rynku Pracy: organ opiniodawczo-doradczy Starosty w kształtowaniu polityki rynku pracy wobec nowych wyzwań stawianych przed służbami zatrudnienia - prawne aspekty działania PRRP.

6. Alternatywne formy zatrudnienia - ocena dostosowania Powiatowych Urzędów Pracy do zmian na rynku pracy w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy. Upowszechnienie niestandardowych form zatrudnienia.

7. Podstawy prawne funkcjonowania, zakres działania Powiatowych Rad Rynku Pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sposoby osiągania efektywności  instrumentów rynku pracy.

8. Rola i zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

9. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz najistotniejsze elementy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

10. Zadania urzędów pracy, wypłata świadczeń z FP w świetle przepisów KPA, podstawowe przepisy  Kodeksu Pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.

11. Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i rozwiązywania  problemów społecznych.

12. Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ kreujący politykę lokalnego rynku pracy.

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani innym zakresem tematycznym lub  formą szkolenia
z przyjemnością przygotujemy propozycję sporządzoną wedle Państwa sugestii i z wybranym ekspertem.


NASI EKSPERCI

Małgorzata Rulińska ekonomista, wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, asesor, akredytowany trener i ekspert w zakresie funduszy unijnych, ze srebrnym certyfikatem Krajowego Ośrodka EFS, wieloletnie doświadczenie w strukturach samorządowych, w tym  w Radzie Europy, ekspert z listy Ministra Rozwoju Regionalnego w PO KL.

dr Mariusz Śmigiel – doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, międzynarodowego prawa pracy, prawa europejskiego. Ekspert i doradca z zakresu zatrudnienia i polityki społecznej oraz rynku pracy. Praktyk i wykładowca akademicki. Niezależny konsultant międzynarodowy.

Specjalista ds. rynku pracy, wieloletni pracownik PSZ m.in. na stanowiskach Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MPiPS, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Dyrektor Projektu Banku Światowego w MPiPS; doświadczony ekspert i wykładowca z zakresu problematyki rynku pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

Piotr Grudziński – Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, wieloletni pracownik administracji państwowej i samorządowej, auditor wiodący normy ISO 27001, ekspert zewnętrzny TUV NORD ds. ochrony danych osobowych, radny powiatu włocławskiego, kierował wielokrotnie kontrolami, zespołami kontrolnymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor wdrożeń systemu ochrony danych osobowych w wielu organizacjach. Doświadczony trener (prowadził szkolenia dedykowane dla grup pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, JST, pomocy społecznej oraz spółek i przedsiębiorstw).

Wiesława Drabek – Polek – Dyplomowany trener (certyfikat  Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych oraz certyfikat trenera MES wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Doświadczony szkoleniowiec kadry kierowniczej i pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń, kursów i seminariów w kraju i za granicą. Opracowuje kompleksowe programy szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania personelem,
kontroli i nadzoru dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  kierunków:  andragogiki  specjalnej  i pedagogiki resocjalizacyjnej  oraz studiów podyplomowych: Akademia Ekonomiczna w Krakowie – „Zarządzanie Personelem”,Akademia Górniczo -  Hutnicza w Krakowie – „Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej”, Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Zarządzanie i Administracja” a także studium podyplomowego w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – na kierunku „Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym”. Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, praktyk z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej. Inicjator partnerstwa lokalnego i warsztatów ożywienia gospodarczego w powiecie oświęcimskim w latach 2004-2006.

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia,  politolog, menedżer, absolwent studiów z zakresu finansów publicznych, integracji europejskiej. Ekspert rynku pracy, licencjonowany doradca zawodowy, absolwent szkoły trenerów. Współpracuje z wieloma firmami doradczymi i konsultingowymi na terenie kraju. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na aspekt praktyczny, związany z funkcjonowaniem publicznych służb zatrudnienia.

Piotr Sperczyński - wykładowca i trener zamówień publicznych, dysponujący 17 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (od 1994 roku), w tym co najmniej 10 letnim doświadczeniem jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadząc Pracownię Zamówień Publicznych, doradza w przygotowaniu / procedurach zamówień publicznych zamawiającym, wykonawcom i kontrolującym zamówienia publiczne. W jego szkoleniach  uczestniczyło już kilkanaście tysięcy osób (corocznie ok. 100 szkoleń jedno, dwu i trzydniowych). Uznany specjalista i ekspert, który po zakończeniu szkolenia pomaga jego uczestnikom w sytuacjach konfliktowych i problematycznych. Dodatkowe informacje o prowadzącym oraz materiały związane z zamówieniami można uzyskać na stronie internetowej www.pzp.pl.

inż. Rafał Kula – ceniony specjalista z zakresu BIP i prawa dostępu do informacji publicznej, wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy: koordynator ponad 250 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemu BIPLO CMS, główny redaktor portalu internetowego wszystkoobip.pl, audytor stron BIP (wykonanych ponad 60, w tym m.in. prowadzonych przez PUP w: Augustowie, Bydgoszczy, Gryfinie, Nisku, Nowej Soli, Puławach, Wałczu), koordynator merytoryczny wielu seminariów i konferencji, doświadczony trener (szkolenia dedykowane m.in. dla NBP, Ministerstwa Finansów, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szeregu JST, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, sądów powszechnych, izb skarbowych, PUP). Autor artykułów i opinii eksperckich publikowanych, np. w Gazecie Prawnej.


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab