Pobierz formularz zgłoszeniowy
Opiekun szkolenia:
Obrazek użytkownika joanna.koczubiej
Joanna Koczubiej

41 275 19 05
1 350.00PLN

Zawarte w cenie:

16 h dydaktycznych szkolenia , materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***. wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz wliczenia kosztu dojazdu w cenę szkolenia

REALIZACJA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ INNYCH FORM POMOCY WSPOMAGAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ KLIENTÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W 2014 R. - WARSZTAT PRACY PRACOWNIKA CAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM I INSTYTUCJONALNYM.

Termin szkolenia: od 2018-10-29 do 2018-10-30
Termin zapisów: 2018-10-19
KRAKÓW
 1. Rola i zadania Doradcy Klienta w funkcjonowaniu PUP: świadczenie podstawowych usług rynku pracy – łączenie zadań w ramach pełnienia funkcji Doradcy klienta z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy pracownika kluczowego.
 2. Przyjmowanie ofert pracy – wpływ prawidłowego wprowadzania ofert do systemu pod kątem efektywności zatrudnieniowej. Realizacja ofert pracy – dobór odpowiednich kandydatów.
 3. Realizacja procedur organizacji szkoleń, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i planowania szkoleń.
 4. Szkolenia dla bezrobotnych. Wnioski, umowy z jednostkami szkoleniowymi, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń.
 5. Współpraca między stanowiskowa w CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP w tym do 30 roku życia, powyżej 50 r., realizacja IPD w praktyce, udzielanie pomocy w ramach ustalonych profilów dla osób bezrobotnych, współpraca doradcy klienta z osobą bezrobotną w praktyce.
 6. Narzędzia analizy rynku pracy pomocne w ustalaniu zadań indywidualnego planu działania. katalog dopuszczalnych form pomocy w obrębie poszczególnych profili, kryteria i niezbędne warunki stosowania, zasady realizacji instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
 7. Realizacja staży w praktyce. Sporządzanie dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 8. Efektywna organizacja staży, bony stażowe z pomocą de minis w urzędach pracy. Prowadzenie dokumentacji, procedury, monitorowanie efektywności zatrudnienia. Dobre praktyki.
 9. Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego art. 150.
 10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – realizacji formy w praktyce, sporządzanie dokumentacji.
 11. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – realizacja formy w praktyce, sporządzanie dokumentacji.
 12. Dokumentowanie, realizacja i rozliczanie umów w aspekcie nowelizacji art. 46 oraz 150f ustawy o promocji (...) w 2018 roku – dotacje, refundacje, bony, refundacja kosztów wynagrodzenia
 13. Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych w kontekście pomocy de minimis - rozliczanie i uzupełniania stanowiska w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za osobę do 30 r.ż.
 14. Dochodzenie zwrotu otrzymanej dotacji oraz refundacji.
 15. Realizacja projektów EFS - wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, działania informacyjno-promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy.
 16. Kwalifikowalność podatku VAT oraz pozostałych wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w urzędach pracy. Wskaźniki produktu  i rezultatu – jak realizować projekt żeby osiągnąć cele.
 17. Nowości w zakresie projektów pozakonkursowych urzędów pracy w 2018 roku -kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, wskaźniki i monitoring.
 18. Prawidłowe stosowanie przepisów KPA, UOPZ, KC w powiatowych urzędach pracy przy rejestracji cudzoziemców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Opłaty skarbowe w działalności PUP.
 19. Ochrona danych osobowych w urzędach pracy -  nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r. w wymaganiach RODO oraz projekcie ustawy dla urzędów pracy.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, certyfikowany trener posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb zatrudnienia. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning, szkoleń warsztatowych w zakresie wdrażania modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz szkoleń nt. badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy.

Cel szkolenia:

Wzrost kluczowych kompetencji zwiększających efektywność działań w zakresie: - diagnozowania sytuacji klienta i doboru odpowiedniej formy pomocy umożliwiającej powrót na otwarty rynek pracy, - praktycznego tworzenia i skutecznej realizacji IPD, - podniesienie jakości i efektywności realizowanych zadań, - sporządzania i wypełniania dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami, - realizacji prawidłowej i efektywnej usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń, - stosowania przepisów prawnych związanych z organizacją i realizacją usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy wspomagających aktywizację zawodową klientów indywidualnych, - realizacji wniosków i umów poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy, - dopasowania poszczególnych usług i instrumentów finansowych do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyficznych cech poszczególnych form pomocy, - przygotowywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, - wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisywania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, - przekazania pracodawcy informacji dotyczących zasad udzielania pomocy de minimis, - zmian wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Adresaci szkolenia:

Doradcy klienta, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, stanowisko do obsługi staży, stanowisko do obsługi jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, stanowisko do obsługi refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia … zgodnie z art. 150 f i g ustawy o promocji (…)


Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Prywatności | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab