​​ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 10.01.2019 ROKU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( 18.02.2019 r.) Pobierz
Wyniki postępowania ( 30.01.2019 r.)                                               Pobierz

Czwartek, 10 stycznia 2019 r.

W związku z realizacją projektu "TAK dla TIK w Gminie Mirzec", mając na
względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia
oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla
uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie "TAK dla TIK w Gminie
Mirzec" Poddziałanie RPSW.08.03.03 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Postępowanie nr 3/8.3.3/RPO WS/ZK

Komplet dokumentów do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1a do Szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 - Wykaz osób Pobierz
Załącznik nr 7 - Wzór umowy Pobierz

 

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 19.11.2018 ROKU

Wyniki postępowania ( 10.12.2018 r.) Pobierz

Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

Zmiana z dnia 28.11.2018 Zamawiający informuje, iż dopuszcza wizualizer o wadze do 2,6 kg. W związku
z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu
zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia w poz. nr 15 - wizualizer.
Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2018
r. do godziny 12.00. Miejsce i forma złożenia ofert pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem zielonym w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej oraz Załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka
przedmiotu zamówienia.

Zmiana II z dnia 26.11.2018
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia w pozycjach nr 1 - komputer stacjonarny oraz 3-serwer. Ponadto, Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące pozycji nr 13 - tablica interaktywna oraz informuje, iż dostawa sprzętu obejmuje również jego wniesienie do budynków szkół podstawowych.
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem fioletowym w zaktualizowanym Załączniku nr 1 z dnia 26.11.2018r. i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zmiana z dnia 26.11.2018
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12.00. Miejsce i forma złożenia oferty pozostają bez zmian. Zaktualizowane zostaje Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zmiana z dnia 23.11.2018
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami. W związku z powyższym modyfikacji ulega Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w zaktualizowanym Załączniku nr 1 z dnia 23.11.2018r. i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Postępowanie nr 2/8.3.3/RPO WS/ZK
Komplet dokumentów do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja nr 3 dla wykonawców Pobierz
Informacja nr 2 dla wykonawców Pobierz
Informacja nr 1 dla wykonawców Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 28.11.2018) Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 26.11.2018) Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (z dnia 23.11.2018) Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dnia 28.11.2018) Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (z dnia 26.11.2018) Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o  braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Z DNIA 02.11.2018 ROKU

Wyniki postępowania ( 15.11.2018 r.) Pobierz

Piątek, 02 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Wykonanie instalacji wewnątrzszkolnych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo – usługowej na potrzeby  projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Postępowanie nr 1/8.3.3/RPO WS/ZK Komplet dokumentów do pobrania:

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. uroczystym Świętem Narodowym, będącym zarazem dniem wolnym od pracy termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13.11.2018 r. do godziny 12.00.
W związku z powyższym zmianie ulega treść zaproszenia do składania ofert: ust. 17 punkt 3) oraz ust. 18 punkt 1) i 3).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (aktualne 08.11.2018) Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (nieaktualne) Pobierz
Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1 do szczegółowej charakterystyki SP Jagodne Pobierz
Załącznik nr 2 do szczegółowej charakterystyki SP Gadka Pobierz
Załącznik nr 3 do szczegółowej charakterystyki SP Mirzec Pobierz
Załącznik nr 4 do szczegółowej charakterystyki SP Osiny Pobierz
Załącznik nr 5 do szczegółowej charakterystyki SP Trębowiec Pobierz
Załącznik nr 6 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów Nowy Pobierz
Załącznik nr 7 do szczegółowej charakterystyki SP Tychów Stary Pobierz
Załącznik nr 8 do szczegółowej charakterystyki SP Małyszyn Pobierz
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług Pobierz
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Pobierz

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab