W terminie 04-05.01.2019 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” Grupa II.


W terminie 04-05.01.2019 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu matematyki”.  W programie zajęć uwzględniono tematykę: podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu, wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu matematyki, metoda projektu, materiały audiowizualne, ,multimedia, prezentacje, wirtualne wycieczki, wykorzystanie e-podręczników i mediów społecznościowych.


W terminie 15-16.12.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych” Grupa I.  Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in. podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu,  przestrzeganie praw autorskich i licencji,  metoda projektu na przedmiotach humanistycznych, tworzenie przykładowego, własnego materiału dydaktycznego wykorzystującego narzędzia TIK (np. prezentacja, nagrania audio, nagrania video, teksty ikoniczne).


W terminie 01-02.12.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” Grupa I.  Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in. podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu,  przestrzeganie praw autorskich i licencji, narzędzia TIK: tablice interaktywne, komputery, telefony komórkowe i możliwości ich wykorzystywania na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, możliwości wykorzystywania e-podręczników dostępnych na stronie www.e-podreczniki.pl oraz innych portali przydatnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, metoda projektu i metoda WebQuest na przedmiotach przyrodniczych.


Z dniem 29.11.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest:

-złożenie w szkole podstawowej poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

-zgoda rodzica na udział w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

Szczegółowe informacje, dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania pod adresem:
http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/rekrutacja-uczniowie


W terminie 27-28.10.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu języka angielskiego”. Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in.


W dniu 13.10.2018 r. uczestnicy projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” rozpoczęli zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Logopedia przedszkolna i szkolna” oraz „Informatyka dla nauczycieli”. Rozpoczęcie zajęć na kierunku „Technika z informatyką” zaplanowane jest w terminie 20.10.2018 r.


Rekrutacja do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Z dniem 27.09.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację nauczycieli do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Szczegółowe informacje pod adresem: http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/rekrutacja


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ SPECYFIKACJI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NARZĘDZI TIK DLA 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIRZEC W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”  Poddziałanie 8.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


W związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku na:
„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu TAK dla TIK w Gminie Mirzec, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
Szczegółowe informacje w zakładce Rozeznanie Rynku


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab