Pro Networks logo

ProNet: Wspieranie sieci międzysektorowych w integracji osób przedwcześnie opuszczających studia do kształcenia zawodowego


KONTAKT
Obrazek użytkownika mariola.kubas
Mariola Kubas

41 344 52 23


Obrazek użytkownika marcinz
Marcin Ziółkowski

412750058


PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

„ProNet: Supporting inter-sectoral networks in the integration of university drop-outs into vocational training”

Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Czas trwania: 01.09.2015 – 01.09.2017

Oficjalna strona projektu Pro Networks: http://www.university-dropout.com/
Link do narzędzia doradczego online http://onlinetool.university-dropout.com/
Newsletter #1 Pobierz
Newsletter #2 Pobierz

Instytucja koordynująca: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH/f-bb Niemcy

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH, Niemcy/Instytut Badawczy Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ – zajmuje się badaniami systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego, posiada  bogate doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej m.in. w realizacji projektów dot. walidacji efektów kształcenia, Ram Kwalifikacyjnych, poprawy przenikalności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET),

Instytucje partnerskie:


Centre Interinstitutionnel de Bilan de Competences/CIBC Bourgogne Sud, Francja
/Centrum Bilansu Kompetencji/ -  jedno z pierwszych pozarządowych centrów doradztwa we Francji, zajmujące się poradnictwem zawodowym opartym na kompetencjach oraz walidacją kompetencji; organ założycielski Europejskiej Federacji Centrów Bilansu i Orientacji Zawodowej (FECBOP); pracuje z młodzieżą w zakresie poradnictwa zawodowego i umiejętności zarządzania karierą.


Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Hiszpania
- uniwersytet zrzeszający 43 000 studentów, z wiodącą pozycją w najbardziej prestiżowych i wpływowych międzynarodowych rankingach szkół wyższych, z bogatym doświadczeniem w realizacji międzynarodowych projektów badawczych służących poprawie jakości nauczania i w zakresie wsparcia projektów międzynarodowych.
 


Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF), Czechy
- organizacja pozarządowa założona przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, której celem jest rozwój zasobów ludzkich, wspieranie kształcenia ustawicznego, zatrudnienia i rozwoju społecznego w Czechach; za pośrednictwem Jednostki Wsparcia Doradczego (GSSU) zajmuje się badaniem usług pośrednictwa i doradztwa, świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia, instytucje kształcenia zawodowego, ustawicznego i szkolnictwa wyższego.


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.-
http://ap.org.pl/o-nas

 

Opis projektu:

W celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy oraz w europejskim systemie edukacyjnym, kwalifikacje europejskich pracowników i uczniów, zarówno te nabyte formalnie jak i nieformalnie powinny być rozumiane i uznawane – zarówno wewnątrz kraju jak i poza jego granicami. W ostatnich dekadach wdrożonych zostało kilka europejskich inicjatyw służących wzmocnieniu uznawania umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ich „przełożeniu” na system ogólnoeuropejski. Przykładami tych inicjatyw są: Europejskie Ramy Kwalifikacyjne (EQF) oraz Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET);  inne metody, takie jak europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) są nadal na etapie wdrażania.

Projekt ProNet koncentruje się na identyfikacji ogólnoeuropejsko rozumianej dokumentacji i rozpoznaniu efektów kształcenia konkretnej grupy: studentów przedwcześnie kończących naukę (ang. university drop-outs). Grupa ta, której liczebność raczej wzrasta niż maleje, powinna również mieć możliwość korzystania z europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji.

W celu zapewnienia dostępności do całego potencjału edukacyjnego i wspierania przenikalności między sektorami edukacji, podejmowane są różne inicjatywy służące pomocy osobom przedwcześnie przerywającym naukę w ponownej integracji w kształcenie i szkolenia zawodowe (VET).

Inicjatywy te powinny być oparte o sieci współpracy łączącej zainteresowane strony ze środowiskiem akademickim, sektorem gospodarczym i kształceniem zawodowym, gdyż tylko współpraca międzysektorowa może oferować kompleksowe doradztwo, oparte również o uznawanie efektów kształcenia nieformalnego. Sieci te powinny być zlokalizowane nie tylko na szczeblu regionalnym i krajowym, ale również na poziomie międzynarodowym.

Projekt ProNet ma na celu wspieranie rozwoju sieci międzysektorowych na poziomie krajowym i europejskim. Instytucje partnerskie z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Polski i Czech utworzą w każdym z krajów międzysektorową sieć współpracy, opartą o dwa nowe narzędzia:
Po pierwsze - wytyczne opracowane w celu umożliwienia osobom przedwcześnie opuszczającym studia identyfikację i udokumentowanie swoich dotychczasowych efektów uczenia się i dopasowanie ich do oferty kształcenia zawodowego.
Postępując zgodnie z wytycznymi, osoby przerywające naukę dowiedzą się jakie kształcenie zawodowe odpowiada ich dotychczasowym efektom kształcenia.
Po drugie - zainteresowane strony w każdym z krajów partnerskich (m.in. urzędy pracy, punkty doradztwa studenckiego, centra kariery, izby przemysłowo-handlowe, ...) zostaną zaangażowane w projekt jako multiplikatorzy i wyposażone w przestrzeń wymiany doświadczeń, którą stanowić będzie platforma internetowa.

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab