Nowa Praca

Przygotowanie 34 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do samodzielnego (aktywnego) działania na rynku pracy do IV.2015 r.


KONTAKT
Obrazek użytkownika anna.lutek
Anna Lutek

41 251 55 60


Obrazek użytkownika dorota.gebska
Dorota Gębska

797 161 671

PROJEKT NOWA PRACA ZAKOŃCZONY

Projekt ”NOWA PRACA” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach Poddziałania 8.1.2  „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucja Pośrednicząca 
Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Cel główny

Celem projektu jest przygotowanie 34 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do samodzielnego (aktywnego) działania na rynku pracy do IV.2015 r.

Cele szczegółowe:

  1. Przeciwdziałanie utracie aktywności zawodowej przez 34 osoby z terenu województwa świętokrzyskiego zwolnione z pracy z przyczyn zakładu pracy do końca IV.2014 r.
  2. Nabycie wiedzy i umiejętności przez szkolenia przygotowujące do aktywnego działania na rynku pracy przez 34 osoby z terenu województwa świętokrzyskiego zwolnione z pracy z przyczyn zakładu pracy do IX.2014 r.
  3. Przeciwdziałanie pozostawaniu bezrobotnym poprzez samozatrudnienie 17 osób z terenu województwa świętokrzyskiego zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do końca II.2015 r.
  4. Nabycie doświadczenia w nowym zawodzie poprzez odbycie stażu 6 osób z terenu województwa świętokrzyskiego zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do końca IV.2015 r.

Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 30.04.2015 r.

Działania w projekcie

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy bezpłatne wsparcie w zakresie:

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia do wyboru dla 4 kobiet i 6 mężczyzn:

1.    Kurs samodzielnej księgowości I i II stopnia
2.    Kurs spawania MAG+TIG+PRZECINACZ
3.    Kurs obsługi sprzętu: KOPARKA + ŁADOWARKA + KOPARKO-ŁADOWARKA
4. Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione:

- badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- egzamin
- zwrot kosztów dojazdu
- odzież ochronną (Kurs spawania)

STAŻE

6-miesiecznego staże w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem dla 2 kobiet i 4 mężczyzn.

Uczestnicy staży mają zapewnione:

- stypendium stażowe w wysokości 1600,00 brutto/miesiąc
- badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- zwrot kosztów dojazdu

 

BEZZWROTNE  DOTACJE  NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.    Szkolenie „ABC MOJEJ FIRMY” oraz indywidualne doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu dla 10 kobiet i 14 mężczyzn (w dwóch edycjach).
2.    Środki finansowe na założenie  działalności gospodarczej dla 6 kobiet i 11 mężczyzn w dwóch edycjach maks. do  40 000,00 zł. Zgodnie z dokumentacją konkursową uczestnicy wniosą min 15% wkładu własnego do projektu.
3.    Wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1500,00 zł/miesiąc dla 17 osób  i doradztwo indywidualne stanowiące pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Uczestnicy mają zapewnione:

- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NW
- catering


Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 14 kobiet i 20 mężczyzn, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Pierwszeństwo udziału zgodnie z założeniami projektu będą miały osoby zwolnione z Zakładu Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie, osoby z terenu powiatu skarżyskiego oraz zwolnieni nauczyciele.


Biuro projektu:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. 41 251 55 60, tel. 793 837 614, 41 240 88 44

 

Partner Projektu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 73 00

 

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Stronę napędza Drupal
FacebookTab