Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy przez osoby z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Siktówka Nowiny, Starczyn i Zagnańsk) z grupy docelowej projektu poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.
Projekt „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości
Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 10
Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4  Rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)


PARTNER projektu: Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach
​www.mupkielce.praca.gov.pl


INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
www.wup.kielce.pl


CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M) z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 148
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które nabyły wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 90K i 78M
 • Ilość utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez uczestników programu zarejestrowanych w MUP – 72
 • Ilość utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez uczestników programu z KOF – 72


WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba Kandydatów z KOF (poza zarejestrowanymi w MUP), dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – 93 osoby
 • Liczba Kandydatów zarejestrowanych w MUP, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – 93 osoby
 • Liczba osób pozostających bez pracy objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 90K i 78M
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 77K i 67M
 • Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 25 osób

 

TERMIN REALIZACJI: 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8.121.719,10 zł w tym:
wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 6.903.461,23 zł
środki krajowe: 1.218.257,87 zł (w tym wkład własny 250.000,00 zł)


DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
    (Nabory: I - lipiec, II - październik, III - grudzień 2017 r.)

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny na osobę. Działanie przewidziane dla 186 kandydatów, w tym dla 93 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP w Kielcach oraz 93 osób zarejestrowanych w PUP w Kielcach lub posiadających status osób biernych zawodowo.

2. SZKOLENIA I DORADZTWO DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
    (Nabory: I - sierpień - wrzesień 2017, II - listopad - grudzień 2017, III - styczeń - luty 2018 r.)

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 30 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I - Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II - Zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy). Zadanie przewidziane dla 168 Uczestników projektu (90K i 78M).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „Mój biznesplan” – spotkanie 168 Uczestniczek/ Uczestników z doradcą ma na celu prawidłowe i efektywne sporządzenie biznesplanu i omówienie projektowych zasad rozliczeń. Indywidualne spotkania zaplanowano w wymiarze 6 godzin na osobę (2-3 dni).

3. WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    (Nabory: I – listopad 2017 - październik 2018 r.,
                  II - luty 2018 - styczeń 2019 r.,
                   III – kwiecień 2018 - marzec 2019 r.)

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 144 Uczestników projektu w wysokości maksymalnie 25.000,00 zł/firmę, po 48 dotacji w każdym naborze.
  Założenia projektu:
  72 dotacje przyzna Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Partner wiodący, wyłącznie dla osób:
     – biernych zawodowo (niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) i jednocześnie zamieszkałych na terenie miasta Kielce lub jednej z 11 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
     – zarejestrowanych w PUP Kielce i jednocześnie zamieszkałych na terenie jednej z 11 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

  72 dotacje przyzna Miejski Urząd Pracy w Kielcach - Partner, wyłącznie dla osób:
     – zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP Kielce i jednocześnie zamieszkałych na terenie miasta Kielce.
   
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 2.000,00 zł/firmę, dla 144 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności
  – usługi SZKOLENIOWO-DORADCZEJ średnio po 2 godz./firmę. Realizacja usługi ściśle związana ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej i deklarowanymi potrzebami danej firmy.


GRUPA DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 168  osób fizycznych (90K i 78M) uczących się lub zamieszkujących na terenie KOF, nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • niskowykwalifikowane (do wykształcenia średniego włącznie)

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.


                            SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

   AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. – Partner wiodący
       Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, nr tel. 506 976 134
                            MIEJSKI URZĄD PRACY - Partner
Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6, pokój nr 24, nr tel. 41 340 60 82

 

                                 Zapraszamy do udziału w projekcie.

                                       
                                        www.mapadotacji.gov.pl

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab