Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.


KONTAKT
Obrazek użytkownika Kielce
Kielce

506 976 134

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. i Miejski Urząd Pracy w Kielcach
                   realizują projekt:

 „IDEALNY PAKIET"

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy
Działanie 10.02  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe)

Partner wiodący: Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Partner: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.

CEL PROJEKTU:

Osiągnięcie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia 300 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w MUP Kielce z I lub II profilem pomocy jako bezrobotne lub biernych zawodowo z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowej od 1.06.2017-31.05.2019 r. Projekt zakłada aktywny udział osób powyżej 29 rż (należącymi do co najmniej jednej kategorii: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki) w realizacji własnej ścieżki kariery m.in. poprzez kompleksowe wsparcie na które się składa:

 1. indywidualna identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania(IPD)
 2. pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe
 3. zapoznanie z sytuacją na rynku pracy oraz zaproponowanie możliwości wyboru skutecznego sposobu wkroczenia na rynek pracy (kilka ścieżek 1 lub 2-wsparciowych) z realnymi ofertami ułatwiającymi zatrudnienie.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 75K i 75M, razem 150 os.
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, które pracują po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 150 os.
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie, które pracują po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 31 os.
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, które pracują po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 25 os.
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, które pracują po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 5 os.
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 90 os.
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 20 os.
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 60 os.
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 5 os.
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 50 os.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie- 118K i 122M, łącznie 240 os.
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 30K i 30M, łącznie 60 os.
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- 30K i 30 M, łącznie 60 os.
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)- 6K i 7M, łącznie 13 os.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 13K i 21M, łącznie 34 os.
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 46K i 74M, łącznie120 os.
 • Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie- 50 os.
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób w wieku 50 lat i więcej- 33%
 • Efektywność zatrudnieniowa kobiet- 44%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełno sprawnościami- 33%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób długotrwale bezrobotnych- 35%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób o niskich kwalifikacjach(z wykszt. gimnazjalnym lub niższym)- 38%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób sprawujących opiekę nad osoba zależną oraz powracających na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki- 33%
 • Liczba osób objętych wsparciem Projektu- 153K i 147M, łącznie 300 os.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami- 0
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]- 0
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]- 0

Okres realizacji:  01.06.2017 – 31.05.2019
Wartość projektu: 4 717 031,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 009 476,85 zł

GŁÓWNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE:

Każdy uczestnik lub uczestniczka zostanie objęty/a:

 1. Indywidualnym Planem Działania,
 2. Pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym
 3. ​oraz jedną (lub dwoma) z poniższych form wsparcia:

Osoby bierne zawodowo (60 osób) zamieszkałe na terenie KOF (tj. Miasta Kielce lub jednej z 11 gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk) i bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach (20 osób), mogą skorzystać z następujących szkoleń:

 • Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,
 • Kucharz – kelner,
 • Opiekunka,
 • Magazynier z obsługa wózka widłowego,
 • Instalator systemów fotowoltaicznych,
 • Monter instalacji sanitarno-grzewczych.

Dla 48 osób biernych zawodowo przewidziany jest 6-miesięczny staż.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP Kielce (220 osób) mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia),
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- staż,
- szkolenie zawodowe:

 • Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień,
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1,Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1. Kurs ręcznego cięcia plazmowego (po szkoleniu przewidziany jest staż),
 • Prawo jazdy kat. C, C+E , Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C,C1, C +E, C1+E,

GRUPA DOCELOWA:

Projekt zakłada udział 300 osób od 30 roku życia:

 • zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP Kielce z I lub II profilem pomocy lub
 • biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. Miasta Kielce lub jednej z 11 gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk)

jednocześnie będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącymi do co najmniej jednej z grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne (zaświadczenie z MUP),
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne i poniżej),
 • osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną,
 • powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Planujemy objąć wsparciem projektu 300 osób (153 kobiety i 147 mężczyzn), 120 osób (46 kobiet i 74 mężczyzn) z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, 13 osób z niepełnosprawnościami (6 kobiet i 7 mężczyzn), 34 osoby powyżej 50 roku życia (13 kobiet i 21 mężczyzn).
 

REKRUTACJA:

Rekrutacja rozpocznie się 3 lipca 2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne wkrótce na stronach internetowych AP i MUP oraz w biurach projektowych.
Rekrutacją osób biernych zawodowo zajmuje się Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Rekrutacją osób zarejestrowanych w MUP zajmuje się Miejski Urząd Pracy w Kielcach.
 

                     Szczegółowe informacje w biurach projektu w Kielcach:


          Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
                   ul. Targowa 18/5 (parter)
                        tel. 506 976 134

                               Miejski Urząd Pracy
                 ul. K. Szymanowskiego 6 pokój 25 (parter)
                                  tel. 41 340 60 67

   Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
       dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

                                       Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab